EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗКРИТТЯ ТЕРМІНІВ "ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО" ТА "ГРОМАДСЬКІСТЬ"
Б. О. Гребенюк

Назад

УДК: 35.072: 061.2

Б. О. Гребенюк

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗКРИТТЯ ТЕРМІНІВ "ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО" ТА "ГРОМАДСЬКІСТЬ"

Анотація

У статті розглянуто сучасні підходи вітчизняних та зарубіжних учених до трактування поняття "громадянське суспільство" та "громадськість". Досліджено історію виникнення цих термінів, основні концептуальні підходи до їх розуміння. З'ясовано, що громадянське суспільство є водночас і "простором" дії вільних від будь-якого панування осіб-учасників, сферою осібної свободи, протиставленою сфері державної влади, і медіатором стосунків особи й держави. В статті запропоновано структурно-логічну схему співвідношення громадянського суспільства з державою та особистістю (громадянином). Встановлено, що: основу громадськості становлять передусім учасники виборчого процесу; громадськість за своєю природою є соціально-активним ядром громадянського суспільства, суб'єктом національного державного та правового творення; займатися державотворенням громадськість може як індивідуально, так і колективно через інститути громадянського суспільства — громадські організації, профспілки, органи самоорганізації населення тощо.
Досліджено нормативно-правову базу, що регулює питання громадськості та громадянського суспільства. З'ясовано характерні для громадськості ознаки, основними з яких є: потреба у спілкуванні, орієнтація на колективну діяльність, пріоритет громадських інтересів над індивідуальними, активне вираження суспільної позиції.

B. Grebeniuk

THEORETICALLY-METHODOLOGICAL GOING NEAR OPENING OF TERMS "CIVIL SOCIETY" AND "PUBLIC"

Summary

The modern going of home and foreign scientists near interpretation of concept "civil society" and "public" is considered in the article. History of origin of these terms is investigational, basic conceptual going near their understanding. It is found out, that civil society is at the same time "space" of action of free of any domination persons-participants, sphere of осібної freedom, matched against the sphere of state power, and neurohumor of relations of person and state. In the article the structure- logic chart of correlation of civil society offers with the state and personality (by a citizen).
It is set that: basis of public is presented foremost by the participants of electoral process; public on the nature is the socialactive kernel of civil society, subject of national state and legal creation; to engage in creation of the state public can both individually, and collectively through the institutes of civil society-public organizations, trade unions and others like that.
A normatively-legal base that regulates the question of public and civil society is investigational. Characteristic for public signs basic from that is are found out: requirement in communication, orientation on collective activity, priority of public interests above individual, active expression of public position.

№ 12 2018, стор. 125 - 131

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 465

Відомості про авторів

Б. О. Гребенюк

аспірант кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності, ННІ післядипломної освіти Національного університету біоресурсів та природокористування України, м. Київ

B. Grebeniuk

рostgraduate student of the Department of Public Administration and Innovation Management of the Education and Research Institute of Continuing Education of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Гребенюк Б. О. Теоретико-методологічні підходи до розкриття термінів "громадянське суспільство" та "громадськість". Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 12. С. 125–131.

Grebeniuk, B. (2018), “Theoretically-methodological going near opening of terms "civil society" and "public"”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 125–131.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.