EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АЛЬТЕРНАТИВНІ СЦЕНАРІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ
А. В. Кудінова, С. І. Кочук

Назад

УДК: 338.22.01

А. В. Кудінова, С. І. Кочук

АЛЬТЕРНАТИВНІ СЦЕНАРІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

Анотація

Статтю присвячено аналізу альтернативних сценаріїв розробки та реалізації державної політики, виділенню їх переваг та недоліків. На жаль, в Україні відсутня тривала історія системної і послідовної регуляторної політики зі своєю ідеологією та культурою. Державна політика у сфері регулювання була і залишається інструментом розв'язання бізнес-інтересів окремих олігархічних груп. Хоча світова практика доводить високий економічний та соціальний ефект тих регулятивних механізмів, які поєднують елементи державно-правового та приватно-правового регулювання. Оскільки Україна чітко визначила європейський вектор суспільно-економічного розвитку визначальним та пріоритетним, то це накладає певні вимоги та відповідальність і за реформування регуляторної політики. Запропоновані нами кроки у переформатуванні політики економічного регулювання не лише враховують цей аспект, але й випливають з результатів нашого дослідження — як в умовах децентралізації, але за наявності величезної кількості регуляторних бар'єрів для створення та розвитку бізнесу, непрогнозованості, нелогічності, і, нерідко, суперечності законодавчих змін, підвищити ефективність трансформації регуляторної політики.

A. Kudinova, S. Kochuk

ALTERNATIVE SCENARIOS FOR THE IMPLEMENTATION OF THE STATE REGULATORY POLICY

Summary

The article is devoted to the analysis of alternative scenarios for the development and implementation of state policy, distinguishing their advantages and disadvantages. Unfortunately, Ukraine does not have a long history of systematic and consistent regulatory policy with its ideology and culture. The state policy in the field of regulation was and remains an instrument for resolving the business interests of individual oligarchic groups. Although global practice proves the high economic and social effect of those regulatory mechanisms that combine elements of state-legal and private-law regulation. Since Ukraine has clearly defined the European vector of socioeconomic development as a fundamental and top-priority, it imposes certain requirements and responsibilities on reforming the regulatory policy. The steps we are taking in reformatting of our policy of economic regulation are not only take this aspect into account, but also derive from the results of our research, as in the context of decentralization, but in the presence of a huge number of regulatory barriers for business creation and development, unpredictability, illogicality and, often, contradictory legislative changes, improve the efficiency of the transformation of regulatory policy.

№ 13 2018, стор. 5 - 9

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 723

Відомості про авторів

А. В. Кудінова

д. е. н., професор кафедри політичної економії, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ, Україна

A. Kudinova

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Political Economy, Kyiv National Economic University named after Vadim Hetman, Kyiv, Ukraine


С. І. Кочук

аспірант кафедри політичної економії, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ, Україна

S. Kochuk

Post-graduate student of the Department of Political Economy, Kyiv National Economic University named after Vadim Hetman, Kyiv, Ukraine

Як цитувати статтю

Кудінова А. В., Кочук С. І. Альтернативні сценарії реалізації регуляторної політики держави . Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 13. С. 5–9.

Kudinova, A. and Kochuk, S. (2018), “Alternative scenarios for the implementation of the state regulatory policy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13, pp. 5–9.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.