EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОМПЛЕКСНИЙ РОЗВИТОК ПЕРЕРОБНО-ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ НА ОСНОВІ УТИЛІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
В. А. Голян, Д. М. Шмаров

Назад

УДК: 338.432

В. А. Голян, Д. М. Шмаров

КОМПЛЕКСНИЙ РОЗВИТОК ПЕРЕРОБНО-ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ НА ОСНОВІ УТИЛІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Анотація

Обгрунтовано, що комплексний розвиток переробно-харчових виробництв значною мірою може забезпечуватися за рахунок утилізації відходів рослинного та тваринного походження. Встановлено, що у 2010—2016 рр. спостерігається в цілому зменшення обсягів утворення відходів у сільському, лісовому і рибному господарстві та при виробництві харчових продуктів і напоїв, що викликано підвищенням технологічного рівня заготівлі та первинної переробки сільськогосподарської сировини на підприємствах вертикально інтегрованих агропромислових об'єднань холдингового типу і скороченням обсягів виробництва у тих сегментах харчової промисловості, які були зорієнтовані на ринки пострадянського табору. Обгрунтовано, що основними інституціональними передумовами стимулювання комплексного розвитку переробно-харчових виробництв виступають: імплементація природоохоронних директив Європейського Союзу, які стосуються поводження з відходами, корекція системи державної фінансової підтримки аграрного сектора у відповідності з Цілями сталого розвитку, які стосуються формування стійких джерел виробництва енергії та сучасних систем виробництва якісних харчових продуктів, реалізація державних програм стосовно підтримки проектів утилізації відходів тваринного та рослинного походження, а також змішаних харчових відходів. Сформовано авторський концепт нарощення обсягів інвестиційного забезпечення утилізації відходів переробно-харчових виробництв, згідно з яким пріоритетами збільшення обсягів інвестування проектів утилізації відходів рослинного та тваринного походження виступають проекти спільного інвестування в рамках реалізації міжнародних екологічних проектів, залучення фінансових ресурсів міжнародних фінансово-кредитних інституцій, а також укладання угод державно-приватного партнерства в частині реалізації проектів ресурсозбереження та підвищення енергоефективності.

V. Golyan, D. Shmarov

INTEGRATED DEVELOPMENT OF PROCESSING AND FOOD INDUSTRIES BASED ON WASTE UTILIZATION: INSTITUTIONAL PREREQUISITES AND INVESTMENT SUPPORT

Summary

It has been substantiated that the integrated development of processing and food industries can to a large extent be provided by recycling plant and animal waste. It has been established that in 2010—2016 a decrease in the amount of waste generation in the agricultural, forestry and fishery sectors and in the production of food and beverages was observed as a result of an increase in the technological level of harvesting and primary processing of agricultural raw materials at the enterprises of vertically integrated agro-industrial holding associations and reduction of volumes of production in those sectors of the food industry, which were aimed at the markets of the post-Soviet countries. It has been substantiated that the main institutional preconditions for stimulating the integrated development of processing and food industries are as follows: implementation of the European Union environmental directives on waste management, adjustment of the system of state financial support of the agrarian sector in accordance with the goals of sustainable development concerning the formation of sustainable sources of energy production and modern systems for the production of high-quality food products, implementation of state programs for the support of animal and plant waste recycling as well as mixed food waste recycling projects. The author's conception for increasing the volume of investment support for recycling and food processing wastes is proposed, according to which, the priorities of increasing investment in plant and animal waste utilization projects are joint investment projects within the framework of implementation of international environmental projects, attraction of financial resources of international financial and credit institutions, as well as conclusion of public-private partnerships in terms of the implementation of resource conservation and energy efficiency improvement projects.

№ 13 2018, стор. 10 - 15

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 694

Відомості про авторів

В. А. Голян

д. е. н., професор, директор, Громадська організація "Європейський аналітичний центр", м. Київ

V. Golyan

Doctor of Sciences (Economics), Professor, Director, Public Organization "European Analytical Centre", Kyiv


Д. М. Шмаров

аспірант, Луцький національний технічний університет

D. Shmarov

Postgraduate student, Lutsk National Technical University

Як цитувати статтю

Голян В. А., Шмаров Д. М. Комплексний розвиток переробно-харчових виробництв на основі утилізації відходів: інституціональні передумови та інвестиційне забезпечення. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 13. С. 10–15.

Golyan, V. and Shmarov, D. (2018), “Integrated development of processing and food industries based on waste utilization: institutional prerequisites and investment support”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13, pp. 10–15.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.