EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОНІТОРИНГ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
Г. В. Корнійчук

Назад

УДК: 336. 658.15

Г. В. Корнійчук

МОНІТОРИНГ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті висвітлено результати проведеного аналізу та узагальнення теоретико-методичного базису організації дослідження зовнішніх і внутрішніх фінансових процесів підприємства у контексті обгрунтування методології формування системи моніторингу їх фінансового потенціалу.
Аргументовано, що в умовах високої динаміки та стохастичності зовнішнього економічного оточення та внутрішнього господарського середовища зростає необхідність оперативної адаптації до змін на основі формування відповідної системи фінансового моніторингу. На основі узагальнень наведено авторську інтерпретацію економічного змісту моніторингу фінансового потенціалу підприємства.
Розкрито системний характер моніторингу фінансового потенціалу, визначено його мету і завдання, об'єкти та суб'єкти, специфіку інструментального апарату. Визначено етапність формування системи моніторингу, наведено алгоритм організації моніторингу чинників впливу на фінансовий потенціал, встановлено ключові фактори впливу та фінансові показники для проведення моніторингу.
Обгрунтований у роботі методологічний підхід до організації моніторингу дозволяє досліджувати комплекс факторів впливу на фінансовий потенціал, системно аналізувати динаміку та вектор розвитку соціально-економічної ситуації, забезпечувати якісною інформацією прийняття фінансових управлінських рішень.

H. Kornijchuk

MONITORING IN THE MANAGEMENT SYSTEM OF THE ENTERPRISE FINANCIAL POTENTIAL

Summary

The article reflects the results of the analysis and generalization of the theoretical and methodological basis for organizing an investigation of external and internal financial processes of an enterprise in the context of the justification of the methodology for the formation of a monitoring system for their financial potential.
It is argued that, given the high dynamics and stochasticity of the external economic environment and the domestic economic environment, the need for rapid adaptation to changes based on the formation of an appropriate financial monitoring system is increasing. On the basis of generalizations, the author's interpretation of the economic content of monitoring the financial potential of the enterprise is given.
The system character of financial potential monitoring is disclosed, its goals and tasks, objects and subjects, specificity of the instrumental apparatus are defined. The step-by-step formation of the monitoring system is determined, the algorithm for monitoring the impact factors on the financial potential is given, key factors of influence and financial indicators for monitoring are identified.
The methodological approach to monitoring organization substantiated in the work allows to investigate a complex of factors of influence on the financial potential, to systematically analyze the dynamics and the vector of development of the social and economic situation, provide qualitative information for making financial management decisions.

№ 13 2018, стор. 26 - 31

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 701

Відомості про авторів

Г. В. Корнійчук

к. е. н., докторант, ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААНУ

H. Kornijchuk

PhD in Economics, doctoral student of NSC "Institute of Agrarian Economy" NAASU

Як цитувати статтю

Корнійчук Г. В. Моніторинг у системі управління фінансовим потенціалом підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 13. С. 26–31.

Kornijchuk, H. (2018), “Monitoring in the management system of the enterprise financial potential”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13, pp. 26–31.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.