EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ
В. М. Черба, В. В. Криша

Назад

УДК: 330.341.1. (777)

В. М. Черба, В. В. Криша

ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ

Анотація

У роботі досліджуються проблеми інноваційного потенціалу України, вказується, що перспективними є саме соціальні інновації, які повинні пропорційно здійснювати вклад в економічних та соціальний розвиток країни. Доводиться, що залучення інвестицій в інвестиційний процес сприяє успішній реалізації перспективних наукових розробок на засадах ефективної взаємодії всіх ланок управління. У статті розглянуто теоретичні аспекти інноваційності, розкрито поняття "інновація", "інноваційний потенціал". Крім того, висвітлено роль інновацій у соціально-економічному розвитку України. Значну увагу приділено аналізу показників інноваційного потенціалу України у порівнянні з найрозвинутішими країнами світу. Проведено аналіз рейтингових оцінювань інвестиційних перспектив України та її залучення в світові економічні процеси. За результатами дослідження обгрунтовано головні перспективи розвитку інноваційних процесів в Україні. Інноваційну спрямованість розглянуто як невід'ємну складову конкурентоспроможної економіки, яка визначається як набір інституцій, політики та факторів, що визначають рівень продуктивності економіки.

V. Cherbа, V. Krysha

INNOVATIVE POTENTIAL OF UKRAINE

Summary

The problems of the innovative potential are investigated in the article. Besides, the author notes that exactly social innovations are the most promising nowadays. They have to contribute to the country's economic and social development proportionally. It is noted, that attraction of investments into the investment process promotes the successful implementation of advanced scientific developments on the basis of effective interaction of all stages of management. The theoretical aspects of innovation, the concept of "innovation", "innovative potential" are revealed in the article. In addition, the role of innovations in the socio-economic development of Ukraine is highlighted. Considerable attention is paid to the analysis of indicators of Ukraine's innovation potential in comparison with the most developed countries of the world. The analysis of rating estimations of investment prospects of Ukraine and its involvement in world economic processes is carried out. According to the results of the research, the main perspectives of the development of innovation processes in Ukraine are grounded. Innovative orientation is considered as an integral part of a competitive economy, which is defined as a set of institutions, policies and factors that determine the level of productivity of the economy.

№ 13 2018, стор. 37 - 42

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 1239

Відомості про авторів

В. М. Черба

к. держ. упр., доцент, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

V. Cherbа

Ph.D. in Public Administration, Associate Professor, University of Customs and Finance, Dnipro


В. В. Криша

студентка групи УП-16-1, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

V. Krysha

student group UP-16-1, University of Customs and Finance, Dnepr

Як цитувати статтю

Черба В. М., Криша В. В. Інноваційний потенціал України. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 13. С. 37–42.

Cherbа, V. and Krysha, V. (2018), “Innovative potential of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13, pp. 37–42.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.