EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИКА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЩОДО ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ РАКЕТНО-КОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ ЗА БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЮ МОДЕЛЛЮ ОПТИМІЗАЦІЇ
Ю. О. Прокопенко

Назад

УДК: 351.71:004

Ю. О. Прокопенко

МЕТОДИКА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЩОДО ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ РАКЕТНО-КОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ ЗА БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЮ МОДЕЛЛЮ ОПТИМІЗАЦІЇ

Анотація

У статті констатовано, що масивні інформаційні потоки в ракетно-космічному машинобудуванні призводить до багатоваріантності прийняття рішень, що ускладнює процес управління інноваційними проектами. Обгрунтовано потребу в модифікації існуючих методик прийняття рішень щодо ефективного управління інноваційними проектами машинобудівних підприємств ракетно-космічної галузі. Викладено авторське бачення визначення поняття "ефективність управління інноваційними проектами машинобудівних підприємств". Визначено та систематизовано критерії оцінки ефективності управління інноваційними проектами машинобудівних підприємств. Розроблено систему показників ефективності управління інноваційними проектами машинобудівних підприємств. Модифіковано методику мультикритеріального аналізу прийняття управлінських рішень (MCDA) за інноваційними проектами машинобудівних підприємств ракетно-космічної галузі шляхом побудови багатокритеріальної моделі оптимізації (моделі вибору найкращого (оптимального) варіанту координації дій в конкретних умовах та у певний час задля досягнення визначеної мети інноваційного проекту або подолання проблем, вирішення яких потребує на прийняття управлінських рішень з урахуванням явища дифузії інновацій).

Yu. Prokopenko

METHODS OF DECISION-MAKING FOR THE EFFECTIVE MANAGEMENT OF INNOVATIVE PROJECTS BY MACHINE-BUILDING ENTERPRISES IN THE ROCKET AND SPACE INDUSTRY IN THE MULTICRITERIAL OPTIMIZATION MODEL

Summary

The article states that massive information flows in rocket and space engineering lead to a multivariate decision-making process, which complicates the process of managing innovative projects. The necessity of modification of existing methods of decision-making concerning effective management of innovative projects of machine-building enterprises of rocket and space industry is substantiated. The author's vision of definition of "efficiency of management of innovative projects of machine-building enterprises" is stated. The criteria for evaluating the efficiency of management of innovative projects of machine-building enterprises of the rocket and space industry are determined and systematized. The system of indicators of efficiency of management of innovative projects of machine-building enterprises is developed. A multi-criteria decision analysis (MCDA) methodology has been modified for innovative projects of machine-building enterprises of the rocket and space industry by constructing a multi-criteria optimization model (a model for choosing the best (optimal) option for coordinating actions in specific conditions and at a certain time in order to achieve a certain goal. innovation project or to overcome the problems which require the decision making in order to make managerial decisions taking into account the phenomenon of diffusion of innovations).

№ 13 2018, стор. 50 - 57

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 581

Відомості про авторів

Ю. О. Прокопенко

аспірант, Міжрегіональна академія управління персоналом

Yu. Prokopenko

Post-graduate student correspondence course of Interregional Academy of Personnel Management

Як цитувати статтю

Прокопенко Ю. О. Методика прийняття рішень щодо ефективного управління інноваційними проектами машинобудівних підприємств ракетно-космічної галузі за багатокритеріальною моделлю оптимізації. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 13. С. 50–57.

Prokopenko, Yu. (2018), “Methods of decision-making for the effective management of innovative projects by machine-building enterprises in the rocket and space industry in the multicriterial optimization model”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13, pp. 50–57.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.