EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА РОЗВИТОК БІЗНЕСУ: ДОСВІД США
К. А. Андрющенко

Назад

УДК: 351.82

К. А. Андрющенко

ВПЛИВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА РОЗВИТОК БІЗНЕСУ: ДОСВІД США

Анотація

Зазначено, що державне регулювання розвитку бізнесу завжди залежить від політичної культури. Формування державного регулювання розвитку бізнесу, створеного в політично стабільній країні, буде відрізнятися від ситуації в нестабільній країні. Стабільна політична система може приймати сприятливі для бізнесу рішення, які сприяють розвитку місцевого бізнесу та залученню іноземних інвесторів. Нестабільні системи являють собою проблеми, які ставлять під загрозу здатність уряду підтримувати правопорядок. Це негативно позначається на діловому середовищі.
Запропоновано дослідження американського досвіду (США) ролі державного регулювання розвитку бізнесу, проблем посилення держконтролю з метою подальшого вибору оптимальних управлінських рішень. Де визначено, що Уряд США здійснює свою владу декількома способами: контролює отримання дозволу для бізнес діяльність; забезпечує примусове виконання бізнес-контракт з іншими підприємствами; захист споживача; захист співробітників компанії (Адміністрація безпеки і гігієни праці (OSHA), Управління з безпеки та гігієни праці (MSHA), Відділ заробітної плати і годин (правила для дітей, які не досягли 18 років)); захист навколишнього середовища; система оподаткування; уповноважує компанії публікувати фінансову інформацію, тим самим захищаючи права інвесторів і мотивуючи подальші інвестиції.
Підсумовуючи Американський досвід, зазначаємо, що приватний сектор є головною економічною силою країни, але йому необхідно державне регулювання. Роль Уряду США в розвитку бізнесу відіграє стратегічне значення, Конституція США дає Уряду право регулювати торгівлю. Зазначимо, що роль Уряду з часом збільшилася, ділове співтовариство як і раніше користується значною свободою.

K. Andriushchenko

INFLUENCE OF GOVERNMENTAL REGULATION ON BUSINESS DEVELOPMENT: US EXPERIENCE

Summary

It is noted that state regulation of business development always depends on political culture. Formation of state regulation of business development created in a politically stable country will be different from the situation in an unstable country. A stable political system can adopt business-friendly solutions that promote the development of local business and the attraction of foreign investors. Unstable systems are issues that compromise the government's ability to maintain law and order. It negatively affects the business environment.
The research of American experience (USA) on the role of state regulation of business development, problems of strengthening of state control in order to further choose optimal managerial decisions is proposed. Where it is determined that the US Government exercises its power in several ways: controls the obtaining of a permit for business activities; ensures compulsory execution of a business contract with other enterprises; consumer protection; employee protection (Occupational Safety and Health Administration (OSHA), Occupational Safety and Health Administration (MSHA), Payroll and Hours Section (rules for children under the age of 18); Environmental Protection; tax system; empowers companies to publish financial information, thereby protecting the rights of investors and motivating further investments.
Summarizing American experience, we note that the private sector is the main economic power of the country, but it needs state regulation. The role of the US Government in business development plays a strategic role, the US Constitution gives the Government the right to regulate trade. It should be noted that the role of the Government over time has increased, the business community still enjoys considerable freedom.

№ 13 2018, стор. 62 - 64

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 589

Відомості про авторів

К. А. Андрющенко

д. е. н., професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"

K. Andriushchenko

D.S. (Economics and Management of National Economy), Professor of the Enterprise Economic Department of KNEU

Як цитувати статтю

Андрющенко К. А. Вплив державного регулювання на розвиток бізнесу: досвід сша. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 13. С. 62–64.

Andriushchenko, K. (2018), “Influence of governmental regulation on business development: us experience”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13, pp. 62–64.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.