EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ
І. М. Грищенко

Назад

УДК: 353

І. М. Грищенко

СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті досліджено стан, проблеми та перспективи ресурсного забезпечення органів публічної влади в Україні. Проаналізовано основні нормативно-правові акти, що регулюють питання реформування державного управління та державної служби в Україні. Окреслено пріоритетні напрями реформування державного управління на 2018 рік та з'ясовано, що ключовим з них є модернізація державної служби та управління людськими ресурсами. Прослідковано, що нестача на керівних та інших посадах державної служби висококваліфікованих кадрів, які є важливими для розроблення та проведення національних реформ і здатні долати виклики реформування у різних галузях, призвела до нинішнього стану стагнації реформ в Україні. Узагальнено звіт Кабінету Міністрів України щодо виконання у 2017 році Стратегії реформування державного управління та Тіньовий звіт "Реформа державної служби та державного управління в Україні в 2017 році", підготовлений громадською організацією "Лабораторія законодавчих ініціатив" у рамках Програми USAID "РАДА: відповідальність, підзвітність, демократичне парламентське представництво", на підставі яких виявлено прогалини реформи державної служби. Сформовано рекомендації, які можуть допомогти у розв'язанні актуальних проблем кадрового та іншого ресурсного забезпечення органів публічної влади.

I. Gryshchenko

THE STATE, PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE RESOURCE PROVIDING OF PUBLIC GOVERNMENT BODIES, IS IN UKRAINE

Summary

In the article the state, problems and prospects of the resource providing of public government bodies, is investigational in Ukraine. Basic normatively-legal acts that regulate the question of reformation of state administration and government service in Ukraine are analysed. Priority directions of reformation of state administration are outlined on 2018 and it is found out, that key from them are modernisation of government service and management human capitals. An analysis is carried out, that a defect on leading and other positions of government service of highly skilled shots that are important for development and realization of national reforms and able to overcome the calls of reformation in different industries resulted in the present state of stop of reforms in Ukraine. The report of Cabinet of Ministers of Ukraine in relation to implementation in 2017 of Strategy of reformation of state administration and Shadow report is generalized "Reform of government service and state administration in Ukraine in 2017", prepared by public organization "Laboratory of legislative initiatives" within the framework of Program USAID "ADVICE: responsibility, accountability, democratic parliamentary representative office", on the basis of that the blanks of reform of government service are educed. Recommendations that can help in the decision of issues of the day skilled and other resource providing of public government bodies are formed.

№ 13 2018, стор. 65 - 68

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 841

Відомості про авторів

І. М. Грищенко

д. держ. упр., доцент кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності ННІ післядипломної освіти, Національний університет біоресурсів та природокористування України, м. Київ

I. Gryshchenko

Doctor of Public Administration, Professor of the Department of Public Administration and Innovation Management of the Institute of Postgraduate Education of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Грищенко І. М. Стан, проблеми та перспективи ресурсного забезпечення органів публічної влади в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 13. С. 65–68.

Gryshchenko, I. (2018), “The state, problems and prospects of the resource providing of public government bodies, is in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13, pp. 65–68.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.