EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
А. І. Бондаренко

Назад

УДК: 378: 372.77] (477)

А. І. Бондаренко

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті здійснено вдосконалення механізмів державного регулювання банківської діяльності. Зокрема сформовано класифікацію банківських ризиків, які найбільш поширені в державі. Виділено різновиди операційних, юридичних, репутаційних та валютних ризиків. Сформульовано принципи функціонування механізмів державного регулювання ризиків банківської діяльності. Розглянуто подальші шляхи розвитку банківської сфери України та забезпечення економічної безпеки з боку держави.
Проаналізовано наукові джерела, в яких розглянуто питання державного регулювання роботи банків. Також на основі проведеного ретроспективного наукового аналізу роботи вітчизняних банків було запропоновано принципи, які регулюють правові й репутаційні ризики надання банківських послуг та покращення державного регулювання фінансової безпеки банківського сектора держави. Основну увагу в реалізації вказаних принципів повинно направити на забезпечення механізмів державного регулювання безпеки електронних інформаційних послуг компаніям та банкам.

A. Bondarenko

IMPROVEMENT OF THE MECHANISMS OF PUBLIC REGULATION OF BANKING ACTIVITY IN UKRAINE

Summary

The improvement of the mechanisms of public regulation of the banking activity has been researched in the article. In particular, the classification of the banking risks, which are most widely spread in the state, has been made. The variants of the operational, legal, reputational and currency risks have been distinguished. The principles of functioning of mechanisms of public regulation of the banking risks have been formulated. Further ways of development of the banking sphere of Ukraine, and ensuring economic security by the state are considered. Analysis of scientific sources, which are considered state regulation of banks. Also, based on the retrospective analysis of the work of domestic banks, the principles that regulate the legal and reputational risks of providing banking services and improve the state regulation of financial security of the banking sector of the state were proposed. The main attention to the implementation of these principles should be directed at ensuring mechanisms of state regulation of security of electronic information services for companies and banks.

№ 13 2018, стор. 77 - 80

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 709

Відомості про авторів

А. І. Бондаренко

к. держ. упр., докторант, Навчально-науково-виробничий центр Національного університету цивільного захисту України

A. Bondarenko

candidate of science in Public Administration, Doctoral of educational-scientific-production center at National University of Civil Protection of Ukraine

Як цитувати статтю

Бондаренко А. І. Вдосконалення механізмів державного регулювання банківської діяльності в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 13. С. 77–80.

Bondarenko, A. (2018), “Improvement of the mechanisms of public regulation of banking activity in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13, pp. 77–80.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.