EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИСТЕМА ПУБЛІЧНОГО АУДИТУ СЕРВІСИЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ У МЕЖАХ СУБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ЗА УМОВ ДЕЛІБЕРАТИВНОЇ ДЕМОКРАТІЇ
О. В. Євсюкова

Назад

УДК: 35.07/.08:005.

О. В. Євсюкова

СИСТЕМА ПУБЛІЧНОГО АУДИТУ СЕРВІСИЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ У МЕЖАХ СУБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ЗА УМОВ ДЕЛІБЕРАТИВНОЇ ДЕМОКРАТІЇ

Анотація

Неоднозначність змістовної суті процесів формування механізмів розвитку сервісно-орієнтованої держави спонукає до ствердження, що неузгодженість положень сучасних теорій управління та соціального обслуговування сприяє збільшенню проблематики щодо визначення кількісної оцінки ефективності функціонування органів публічного управління. Саме тому, у статті представлено спробу щодо обгрунтування теоретичних та методологічних засад моделювання організаційно-правових важелів та сервісних функціоналів, інкорпорованих до механізму реалізації публічного аудиту сервісизації органів публічної влади при наданні публічних послуг у межах суб'єктно-орієнтованого підходу за умов деліберативної демократії. Оскільки теорія деліберативної демократії грунтується на концепції соціальної комунікації, яка передбачає реалізацію права громадян брати участь у процесі оцінювання результатів діяльності органів публічної влади (зокрема, в аспекті якості їх діяльності), що сприяє використанню сервісного підходу забезпечення результативності публічних владних відносин. Щодо публічного аудиту, то необхідно зазначити, що це — соціальний феномен з практичною значимістю, виникнення якого зумовлене необхідністю громадськості отримувати або підтверджувати інформацію про діяльність, яка лежить у площині її професійних чи адміністративних інтересів. У такому аспекті, публічність є принципом організації суспільного та політичного життя, а публічний аудит є так званим ідеальним комунікативним актом сервісно-орієнтованої держави за умов деліберативної демократії.

О. Evsyukova

PUBLIC AUDIT SYSTEM OF SERVICING THE ACTIVITIES OF PUBLIC AUTHORITIES WITHIN THE SUBJECTIVE ORIENTED APPROACH UNDER DELIGATIVE DEMOCRACY

Summary

The ambiguity of the essence of the processes of forming the mechanisms of the development of service-oriented state leads to the assertion that the inconsistency of the provisions of modern theories of management and social services contributes to the increase of problems in determining the quantitative assessment of the effectiveness of public administration. Therefore, the article presents an attempt to substantiate the theoretical and methodological principles of modeling of organizational and legal instruments and service functions incorporated into the mechanism of public audit of public authorities in the provision of public services within the framework of a subject-oriented approach under deligative democracy. Since the theory of deligatory democracy is based on the concept of social communication, which involves the exercise of the right of citizens to participate in the process of assessing the performance of public authorities (in particular, in terms of the quality of their activities), which promotes the use of a service approach to ensure the effectiveness of public power relations. As for public audit, it should be noted that this is a social phenomenon of practical significance, the emergence of which is due to the need for the public to receive or confirm information on activities that lie within the scope of its professional or administrative interests. In this aspect, publicity is the principle of organizing public and political life, and public audit is the so-called ideal communicative act of a service-oriented state under decentralized democracy.

№ 13 2018, стор. 92 - 97

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 299

Відомості про авторів

О. В. Євсюкова

к. держ. упр., доцент, докторант кафедри публічного управління та публічної служби Національної академії державного управління при Президентові України

О. Evsyukova

Ph. D. P. A., Docent, Doctoral Candidate of Public Administration and Public Service Department of the National Academy of public administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Євсюкова О. В. Система публічного аудиту сервісизації діяльності органів публічної влади у межах суб'єктно-орієнтованого підходу за умов деліберативної демократії. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 13. С. 92–97.

Evsyukova, О. (2018), “Public audit system of servicing the activities of public authorities within the subjective oriented approach under deligative democracy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13, pp. 92–97.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.