EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ І РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В РЕГІОНІ
І. П. Міщенко

Назад

УДК: 353

І. П. Міщенко

ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ І РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В РЕГІОНІ

Анотація

Зазначено, що створення повноцінного інформаційного забезпечення для підтримки прийняття рішень і формування державної політики є актуальною проблемою, вирішення якої забезпечить ефективне управління розвитком регіону.
Визначено, що в теперішній час інформаційного забезпечення державного управління в Україні приділяється значна увага, в тому числі — процесу забезпечення соціально-економічного розвитку та ефективності системи державного управління регіонами України і місцевого самоврядування на основі використання інформаційних технологій. За рахунок забезпечення органів управління релевантною інформацією підвищується якість управління, а значить, зростає ефективність регіонального відтворення. Використання інформації, динаміка накопичення і характер зміни її властивостей, призводять до необхідності визначення в процесі її відтворення інформаційних ресурсів, резервів і запасів, що мають різні часові та просторові, структурні і функціональні характеристики.
Розглянуто сучасні інформаційні технології, що дозволяють створювати, зберігати, переробляти і забезпечувати ефективні способи надання інформації споживачеві, стали важливим фактором життя суспільства і засобом підвищення ефективності управління усіма сферами суспільної діяльності. Рівень інформатизації процесів управління в регіоні стає одним з основних факторів успішного економічного розвитку та конкурентоспроможності регіонів України. Інформаційні потоки, що циркулюють у сфері державного управління, в регіоні досить великі. Піднімаючись по рівням влади, інформація набуває все більш узагальнюючий і аналітичний характер, на її основі створюють прогнози майбутнього розвитку і розраховують оцінки минулих періодів. Досвід показує, що управлінське рішення приймається, як правило, в умовах дефіциту часу і нестачі необхідної інформації. Тому важлива роль такої процедури інформаційної системи, як ефективний інформаційний пошук.

I. Mishchenko

FORMATION OF THE STATE MECHANISM FOR DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN REGION

Summary

It is noted that the creation of a comprehensive information support to support decision-making and state policy formation is an urgent problem, the solution of which will ensure effective management of the development of the region.
It is determined that at present the information support of the state administration in Ukraine is paying a lot of attention, including — the process of ensuring socio-economic development and efficiency of the system of state governance of regions of Ukraine and local self-government on the basis of the use of information technologies. At the expense of ensuring the management of relevant information, the quality of management increases, and hence the effectiveness of regional reproduction increases. The use of information, the dynamics of accumulation and the nature of the change in its properties, leads to the need to determine in the process of reproduction of information resources, reserves and stocks that have different time and spatial, structural and functional characteristics.
Considered modern information technologies, which allow to create, store, process and provide effective ways of providing information to the consumer, have become an important factor in the life of society and a means to improve the efficiency of management of all spheres of social activity. The level of information management processes in the region is one of the main factors of successful economic development and competitiveness of Ukrainian regions. The information flows circulating in the field of public administration are quite large in the region. Rising on the levels of power, the information is becoming more generalized and analytical, on its basis create forecasts of future development and calculate estimates of past periods. Experience shows that managerial decision is taken, as a rule, in the absence of time and lack of necessary information. Therefore, the role of such an information system procedure as an effective information retrieval is important.

№ 13 2018, стор. 108 - 112

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 714

Відомості про авторів

І. П. Міщенко

аспірант, Міжрегіональна академія управління персоналом

I. Mishchenko

postgraduate student of the Interregional Academy of Personnel Management

Як цитувати статтю

Міщенко І. П. Формування державного механізму розвитку і розповсюдження інформаційно-комунікаційних технологій в регіоні. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 13. С. 108–112.

Mishchenko, I. (2018), “Formation of the state mechanism for development and distribution of information and communication technologies in region”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13, pp. 108–112.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.