EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ШЛЯХИ НАРОЩУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ
Т. Г. Бусарєва

Назад

УДК: 329.13

Т. Г. Бусарєва

ШЛЯХИ НАРОЩУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ

Анотація

У другій половині ХХ ст. світова економічна система вступила в нову стадію свого розвитку. Поворотний етап історії, насичений процесами трансформації, регіоналізації, інтеграції та глобалізації господарських систем, висуває імперативи в ефективному і гармонійному використанні ресурсів. Його специфічною рисою стала зміна ролі факторів, що беруть участь у процесі суспільного виробництва. Це обумовлено основними відносинами в системі "природа — людина — суспільство", що включають людський, технічний, природний, інституційний, організаційний, інформаційний чинники, в умовах ринкової економіки набувають адекватні форми капіталів. В епоху глобалізації змінюється і предмет праці акценти людської діяльності зміщуються з перетворення природи до перетворення свідомості. В умовах глобалізованого світу поняття людського капіталу стає занадто вузьким і утилітарним для характеристики творчого потенціалу суспільства в сучасному розвитку і вимагає розширювального тлумачення. Необхідність розширення практики її використання в теоретико-методологічному та методичному плані викликана завданням підвищення ролі соціальних факторів у розвитку суспільства і усвідомленням того, що стрижневим елементом концепції людського капіталу є фактор освіти. Цей капітал відтворюється саме в сфері освіти, і прагнення громадян до освіченості є одним з найважливіших чинників його збереження і примноження.

T. Busarieva

THE BROADCASTS OF THE INSERT OF THE INTELLECTUAL CAPITAL IN UKRAINE

Summary

In the second half of the twentieth century world economic system has entered in a new stage of development. Turning point of history, full of processes of transformation, regionalization, integration and globalization of economic systems, makes the imperatives of an effective and harmonious use of resources. Its specific feature was the changing role of the factors involved in the process of social production. This is the basic relationship in "nature-man-society", including human, technical, natural, institutional, organizational, informational factors in a market economy take appropriate forms of capital. In the era of globalization and changing labor accents subject of human activity shifted from the transformation of nature to transform consciousness. The need to expand the practice of its use in the theoretical, methodological and methodological plan is due to the task of increasing the role of social factors in the development of society and the awareness that the core element of the concept of human capital is the factor of education. This capital is reproduced precisely in the field of education, and the aspiration of citizens for education is one of the most important factors of its preservation and multiplication.

№ 14 2018, стор. 5 - 8

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 450

Відомості про авторів

Т. Г. Бусарєва

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

T. Busarieva

PhD, associate professor of the department of international economics of SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

Як цитувати статтю

Бусарєва Т. Г. Шляхи нарощування інтелектуального капіталу в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 14. С. 5–8.

Busarieva, T. (2018), “The broadcasts of the insert of the intellectual capital in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 14, pp. 5–8.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.