EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ МОДЕЛЕЙ РОЗВИТКУ ПРОЦЕСІВ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ
З. В. Валіулліна

Назад

УДК: 330.101:339

З. В. Валіулліна

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ МОДЕЛЕЙ РОЗВИТКУ ПРОЦЕСІВ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ

Анотація

У статті досліджено теоретико-методологічні положення теорій та концепцій транснаціоналізації, визначено їх основні відмінності, а також особливості та умови формування. Виявлено, що феномен економічної глобалізації проявляється через транснаціоналізацію та може виступати потужним інструментом розвитку як національної, так і світової економіки. Доведено, що в умовах сьогодення каталізатором процесу транснаціоналізації стає розвиток інформаційних процесів. Процес глобальної інформатизації призвів до появи світових інформаційно-комунікаційних корпорацій та докорінної зміни діяльності корпорацій інших галузей. Систематизовано думки вітчизняних науковців, які досліджували процеси транснаціоналізації та визначено, що вони досліджували проблеми транснаціоналізації, які пов'язані з міжнародною торгівлею, міжнародним інвестуванням, соціальною діяльністю корпорацій. Запропоновано на основі аналізу провідних економічних теорій та концепцій транснаціоналізації систематизувати їх в чотири теоретико-методологічні підходи: еволюційний підхід, структурно-функціональний підхід, стратегічно-багатофокусний підхід, інституційний підхід.

Z. Valiullina

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE STUDY OF MODELS OF THE DEVELOPMENT OF TRANSNATIONALIZATION PROCESSES

Summary

In the article are investigated the theoretical and methodological positions of the theories and concepts of transnationalization, their main differences, as well as the peculiarities and conditions of formation are determined. It is revealed that the phenomenon of economic globalization manifests itself through transnationalization and can act as a powerful tool for the development of both the national and world economy. It has been proved that the development of information processes is the catalyst of transnationalization process. The process of global informatization led to the emergence of global information and communication corporations and a radical change in the activities of corporations of other industries. The thoughts of national scholars who studied the processes of national development were systematized and determined that they investigated the problems of transnationalization associated with international trade, international investment, and social activities of corporations. Based on the analysis of leading economic theories and concepts of transnationalization proposed to systematize them into four theoretical and methodological approaches: evolutionary approach, structural-functional approach, strategic-multi-focused approach, institutional approach.

№ 14 2018, стор. 9 - 13

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 411

Відомості про авторів

З. В. Валіулліна

к. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

Z. Valiullina

Ph.D., Associate Professor of the Department of International Economic Relations National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

Як цитувати статтю

Валіулліна З. В. Методологічні підходи до вивчення моделей розвитку процесів транснаціоналізації. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 14. С. 9–13.

Valiullina, Z. (2018), “Methodological approaches to the study of models of the development of transnationalization processes”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 14, pp. 9–13.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.