EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ПОПИТУ НА РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ
В. Є. Скоцик

Назад

УДК: 658.821:631.17

В. Є. Скоцик

ФОРМУВАННЯ ПОПИТУ НА РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

Анотація

В умовах посилення глобалізаційних процесів найбільш впливовими є фактори зовнішнього середовища, пов'язані із тенденціями розвитку цільових ринків та особливостями попиту на ньому. Очевидно, що попит на ринку сільськогосподарської техніки є похідним від розвитку агропромислового виробництва в Україні, який формується під впливом інструментів державного регулювання та ринкового саморегулювання, а також особливостей виробничої структури аграрного виробництва.
Дослідженням встановлено, що упродовж останніх років поступово зростають витрати на придбання технічних засобів для зрошення полів. Така ситуація є свідченням початкового етапу процесу впровадження інтенсивних технологій виробництва продукції рослинництва в умовах ризикованого ведення землеробства, що характерно для більшості регіонів України.
Ситуація з масовою закупівлею техніки за кордоном сільськогосподарськими товаровиробниками, які витрачають для цього дуже великі суми коштів і стимулюють іноземного виробника, із позицій державних інтересів не завжди виправдана.
Таким чином, ринок сільськогосподарської техніки України представлений значною кількістю продукції під різними торговельними марками як іноземного, так і вітчизняного виробництва. При цьому вітчизняна техніка не користується широким попитом на внутрішньому ринку, що спричиняє необхідність пошуку виробниками іноземних ринків збуту. Винятком є компанія "Червона Зірка", яка лідирує на ринку сівалок України, а також поставляє значну кількість техніки на закордонні ринки.

V. Skotsyk

FORMATION OF DEMAND ON THE MARKET OF AGRICULTURAL MACHINERY: THE CURRENT STATE AND WAYS OF SOLVING

Summary

In conditions of increasing globalization processes, the most influential factors are the environment, associated with the development trends of target markets and the characteristics of demand for it. Obviously, the demand for agricultural machinery market is derived from the development of agricultural production in Ukraine, which is formed under the influence of instruments of state regulation and market self-regulation, as well as features of the production structure of agrarian production.
The research has established that over recent years, the cost of purchasing technical means for irrigation fields has been gradually increasing. This situation is an indication of the initial stage of the process of introducing intensive crop production technologies in conditions of risky farming, which is typical of most regions of Ukraine.
The situation with the massive purchase of equipment abroad by agricultural commodity producers, which spend very large amounts of money for this and stimulate a foreign producer, is not always justified from the standpoint of state interests.
Thus, the market of agricultural machinery of Ukraine is represented by a considerable quantity of products under various trademarks of both foreign and domestic production. At the same time domestic technology does not have a high demand in the domestic market, which causes the need to find producers of foreign markets. The only exception is Chervona Zvezda, which leads the Ukrainian market of sowing machines, as well as supplies a significant amount of equipment to overseas markets.

№ 14 2018, стор. 14 - 17

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 825

Відомості про авторів

В. Є. Скоцик

д. е. н., доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

V. Skotsyk

doctor of economics, associate professor, National University of Bioresources and Natural Resources of Ukraine

Як цитувати статтю

Скоцик В. Є. Формування попиту на ринку сільськогосподарської техніки: сучасний стан та шляхи вирішення. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 14. С. 14–17.

Skotsyk, V. (2018), “Formation of demand on the market of agricultural machinery: the current state and ways of solving”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 14, pp. 14–17.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.