EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ МЕДИЧНИМИ ЗАКЛАДАМИ В ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
О. М. Сазонець, Альшаафі Мохамед Алі

Назад

УДК: 338.46:614.2

О. М. Сазонець, Альшаафі Мохамед Алі

ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ МЕДИЧНИМИ ЗАКЛАДАМИ В ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Анотація

Розглянуто використання інформаційно-комунікаційних технологій в медичних закладах країн світу. Оцінено стан рішень у сфері електронної охорони здоров'я, включаючи телемедицину на національному, регіональному та глобальному рівнях. Надано інформацію з передових методів, політики і стандартів у цій галузі. Представлено телемедицину як один зі шляхів використання ІКТ. Показано, що вона є актуальною для сільських і недостатньо охоплених послугами населених пунктів у країнах, що розвиваються, жителі яких традиційно страждають від відсутності доступу до медичного обслуговування. Висвітлено дослідження чотирьох з найпопулярніших і розвинених областей телемедицини: телерадіології, теледерматології, телепатології і телепсихіатрії щодо рівнів розвитку і перешкод на шляху їх розповсюдження. Подано рекомендації з покращання надання послуг з охорони здоров'я за допомогою ІКТ.

O. Sazonets, Elshaafi Mohamed Ali

FOREIGN EXPERIENCE IN THE MANAGEMENT OF MEDICAL INSTITUTIONS IN THE INFORMATION AND COMMUNICATION ENVIRONMENT

Summary

The use of information and communication technologies in medical establishments of the countries is considered. The state of the decisions in the field of electronic health care, including telemedicine at the national, regional and global levels, is assessed. Information on advanced methods, policies and standards in this area is provided. The telemedicine is presented as an integral part of the ways of using ICT. It is shown that it is relevant to rural and under-serviced settlements in developing countries whose inhabitants are traditionally suffering from lack of access to health care. Four of the most popular and developed areas of telemedicine: teleradiology, teledermatology, telepathology and telepsychiatry are being studied in the levels of development. Recommendations on improving the provision of healthcare services through ICTs are provided.

№ 14 2018, стор. 18 - 22

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 682

Відомості про авторів

О. М. Сазонець

д. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

O. Sazonets

doctor of sciences (Economics), prof., the Head of Department of International Economic Relations, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne


Альшаафі Мохамед Алі

аспірант, кафедра міжнародних економічних відносин, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

Elshaafi Mohamed Ali

post-graduate student, the Department of International Economic Relations, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

Як цитувати статтю

Сазонець О. М., Алі Альшаафі Мохамед Іноземний досвід управління медичними закладами в інформаційно-комунікаційному середовищі. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 14. С. 18–22.

Sazonets, O. and Ali, Elshaafi Mohamed (2018), “Foreign experience in the management of medical institutions in the information and communication environment”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 14, pp. 18–22.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.