EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА ТА СКОТАРСТВА
А. І. Лівінський

Назад

УДК: 338.43

А. І. Лівінський

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА ТА СКОТАРСТВА

Анотація

У результаті проведеного дослідження встановлено, що організаційно-економічний механізм управління виробництвом продукції тваринництва стримує його розвиток, має затратний характер, не стимулює структурну трансформацію й зростання продуктивності, не зацікавлює виробників у розвитку тваринництва. Обгрунтовано концептуальний підхід до формування та реалізації організаційно-економічного механізму з новим розумінням стратегічного управління, планування та їх взаємодії у контексті розвитку тваринництва. Концепція організаційно-економічного механізму виступає цілісною системною основою розробки адаптивного механізму оптимального поєднання державного регулювання й стратегічного управління підприємствами. Визначено вихідні положення удосконалення системи стратегічного управління виробництвом продукції тваринництва, які мають бути закладені у функції органів регулювання та управління агропромисловим виробництвом, що зумовлюватиме усі інші елементи організації управління (структуру, чисельність, зайнятість у ньому тощо).

A. Lіvinsky

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF STRATEGIC MANAGEMENT OF ANIMAL PRODUCTION

Summary

As a result of the study, it was found that the organizational and economic mechanism of production management of livestock production constrains its development, has a costly nature, does not stimulate structural transformation and increase productivity, does not interest producers in the development of animal husbandry. The conceptual approach to the formation and implementation of organizational and economic mechanism with a new understanding of strategic management, planning and their interaction in the context of livestock development is substantiated. The concept of organizational and economic mechanism serves as a holistic, systematic basis for developing an adaptive mechanism for optimal combination of state regulation and strategic management of enterprises. The initial provisions of the improvement of the system of strategic management of production of livestock products that are to be incorporated into the functions of the regulatory and management agencies for agro-industrial production, which will determine all other elements of the organization of management (structure, number, employment in it, etc.), are determined.

№ 14 2018, стор. 29 - 33

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 551

Відомості про авторів

А. І. Лівінський

к. с.-г. н., доцент, Одеський державний аграрний університет, м. Одеса

A. Lіvinsky

сand. s.-g. Sciences, associate professor, Odessa State Agrarian University, Odessa

Як цитувати статтю

Лівінський А. І. Організаційно-економічний механізм стратегічного управління виробництвом продукції тваринництва та скотарства. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 14. С. 29–33.

Lіvinsky, A. (2018), “Organizational and economic mechanism of strategic management of animal production”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 14, pp. 29–33.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.