EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКІВ
О. М. Момот

Назад

УДК: 336.71

О. М. Момот

МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКІВ

Анотація

У статті досліджено особливості врахування кредитного рейтингу при визначенні конкурентоспроможності банку. Визначено суттєву перевагу банків з участю транснаціонального банківського капіталу, порівняно з вітчизняними банками, на підставі наявності вищого кредитного рейтингу серед досліджуваних банків. Обгрунтовано важливість врахування таких компонентів конкурентоспроможного потенціалу банку, як рівень фінансової інклюзії банківських послуг у країні базування та конкурентоспроможність економіки країни базування банків. Для оцінювання кредитного потенціалу банку використано графо-аналітичний метод та обчислено інтегральний показник конкурентоспроможності банків. Побудовано радар поточної конкурентоспроможності за показниками часток банку у чистому процентному доході, чистому комісійному доході та торговому результаті по банківській системі, а також радару конкурентного потенціалу, залежно від оцінок довгострокового кредитного рейтингу банку, фінансової інклюзивності та глобальної конкурентоспроможності країни базування банку.

О. Mоmоt

THE METHODICAL TOOLS FOR ASSESSING THE COMPETITIVENESS OF BANKS

Summary

In the article the author analyzes the features of credit rating in order to assess the competition of banks. The significant advantage of banks with the participation of transnational bank capital, in comparison with domestic banks, is the presence of higher credit rating among investigated banks. The such components of the competitive potential of the bank as its credit rating, the level of financial inclusion of banking services, the competitiveness of the economy were taken into account. The graph-analytical method was used for estimating the bank's credit potential and the integral index of competitiveness of banks was calculated. The radar of current competitiveness has been constructed based on indicators of net interest income, net commission income and trading result of the bank. The competitive capability radar depends on long-term bank credit ratings, financial inclusiveness, and global competitiveness of the bank's home country.

№ 14 2018, стор. 41 - 47

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 537

Відомості про авторів

О. М. Момот

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і банківської справи, Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі", м. Полтава

О. Mоmоt

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor of Department of Finance and Banking, Higher Education Institution of Ukoopspilka "Poltava University of Economics and Trade", Poltava

Як цитувати статтю

Момот О. М. Методичний інструментарій оцінювання конкурентоспроможності банків. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 14. С. 41–47.

Mоmоt, О. (2018), “The methodical tools for assessing the competitiveness of banks”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 14, pp. 41–47.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.