EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НЕОБХІДНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Ю. О. Швець

Назад

УДК: 338.45:005.59:005.334

Ю. О. Швець

НЕОБХІДНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті розглянуто існуючі підходи вчених до визначення поняття антикризове управління. Проаналізовано фінансовий стан діяльності підприємств України. Виявлено основні причини виникнення кризи на промислових підприємствах. Обгрунтовано доцільність здійснення антикризового управління діяльністю на промислових підприємствах. Сформовано механізм антикризового управління та розроблено заходи антикризового управління діяльністю на підприємствах, серед яких: зменшення витрат; жорсткість контролю всіх видів альтернативних витрат; удосконалення організаційної структури; підвищення кадрової політики та покращення безпеки та якості інформації; здійснення стратегічного планування; діагностика виникнення кризи на ранніх етапах; підвищення якості управлінських рішень; проведення профілактики кризових ситуацій за основними напрямами; залучення висококваліфікованих працівників; врахування іноземного досвіду при розробці антикризових заходів; раціональність використання фінансових ресурсів; зміцнення конкурентних позицій. Зроблено висновок, що антикризове управління має забезпечити послідовність, цілеспрямованість та своєчасність прийняття рішень та їх адаптованість на всіх стадіях життєвого циклу підприємства.

Yu. Shvets

NEED FOR ANTI-CRISIS MANAGEMENT IN THE ACTIVITIES OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

Summary

The article deals with the existing approaches of scientists to the definition of the concept of anti-crisis management. The financial situation of Ukrainian enterprises is analyzed. The main causes of the crisis in industrial enterprises are revealed. The expediency of implementation of anti-crisis management of activities at industrial enterprises is substantiated. The mechanism of anti-crisis management is formed and measures of crisis management of activity at enterprises are developed, among which: reduction of expenses; tightness control of all kinds of alternative costs; improvement of organizational structure; improvement of personnel policy and improvement of information security and quality; strategic planning; diagnostics of the emergence of the crisis in the early stages; improving the quality of managerial decisions; conducting prevention of crisis situations in the main directions; attraction of highly skilled workers; taking into account foreign experience in the development of anti-crisis measures; rational use of financial resources; strengthening of competitive positions. It is concluded that anti-crisis management should ensure the consistency, purposefulness and timeliness of decision-making and its adaptability at all stages of the life cycle of the enterprise.

№ 14 2018, стор. 48 - 53

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 538

Відомості про авторів

Ю. О. Швець

к. е. н., стпрший викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

Yu. Shvets

Candidate of Economic Sciences, senior lecturer of the Department of Finance, banking and insurance, Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia

Як цитувати статтю

Швець Ю. О. Необхідність здійснення антикризового управління в діяльності промислових підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 14. С. 48–53.

Shvets, Yu. (2018), “Need for anti-crisis management in the activities of industrial enterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 14, pp. 48–53.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.