EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ІННОВАЦІЙНИМИ ПЕРЕТВОРЕННЯМИ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
М. А. Ажажа

Назад

УДК: 351.851

М. А. Ажажа

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ІННОВАЦІЙНИМИ ПЕРЕТВОРЕННЯМИ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті розкрито сутність понять "інновація", "освітня інновація" та понятійного конструкту "державний контроль за інноваційними перетвореннями в освіті"; окреслено управлінські засади реформування вищої освіти; визначено концептуальні підходи до державного контролю за інноваційними процесами в системі вищої освіти. Підкреслюється, що створенню необхідних інституційних умов, які передбачають необхідне нормативно-правове забезпечення регулювання інноваційної освітньої діяльності, розвинуту інноваційну інфраструктуру та сформоване інноваційне середовище, сприяє цілеспрямована державна інноваційна політика.
У сучасних умовах соціального розвитку державна освітня політика повинна зосереджуватися на вирішенні таких проблем розвитку вищої освіти, як визначення цільових показників та стратегічні пріоритети. Проблемами розвитку вищої освіти є: контроль якості знань майбутніх фахівців, які після закінчення вищого навчального закладу забезпечать ринок праці; тісний зв'язок з виробництвом; економічна підтримка з боку держави науково-освітньої діяльності університетів; поглиблення інтеграції науки та освіти тощо.

M. Azhazha

THE STATE CONTROL OVER INNOVATIVE CHANGES IN THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION IN UKRAINE

Summary

The essence of the concepts "innovation", "educational innovation" and conceptual construct "state control over innovative transformations in education" disclosed in the article; outlined the administrative framework for reforming higher education; conceptual approaches to state control over innovation processes in the system of higher education defined. In the article, noted that state control over innovative transformations in education is a form of exercising state power ensuring compliance with laws and other normative acts of the state regulating modernization processes at all levels of the educational system. In the article, emphasized that purposeful state innovation policy contributes to the creation of the necessary institutional conditions, which provide for the necessary legal and regulatory framework for the regulation of innovative educational activities, the developed innovative infrastructure and the emerging innovation environment.
In today's conditions of social development, state education policy needs to focus on solving such problems of higher education development as: definition of target benchmarks and strategic priorities. The problems of higher education development are: quality control of the knowledge of future specialists, which after the completion of the higher education institution will provide the labor market; close connection with production; economic support from the state of scientific and educational activities of universities; deepening the integration of science and education, etc.

№ 14 2018, стор. 72 - 78

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 525

Відомості про авторів

М. А. Ажажа

к. держ. упр., здобувач кафедри публічного управління та землеустрою, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

M. Azhazha

Candidate of Science in Public Administration, applicant of the Department of Public Administration and Land Management, Сlassical private university, Zaporozhye

Як цитувати статтю

Ажажа М. А. Державний контроль за інноваційними перетвореннями в системі вищої освіти України. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 14. С. 72–78.

Azhazha, M. (2018), “The state control over innovative changes in the system of higher education in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 14, pp. 72–78.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.