EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ЗМІСТУ ТА ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ КАТЕГОРІЙ "ПРОДОВОЛЬЧА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ" Й "ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА"
В. П. Залізнюк

Назад

УДК: 338.439

В. П. Залізнюк

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ЗМІСТУ ТА ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ КАТЕГОРІЙ "ПРОДОВОЛЬЧА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ" Й "ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА"

Анотація

У статті розглядаються наукові підходи щодо визначення змісту та взаємозв'язку категорій "продовольча незалежність" й "продовольча безпека". В результаті дослідження підходів вітчизняних вчених до змісту дефініції продовольчої безпеки, проведення семантичного аналізу категорії "безпека" обгрунтовано розгляд продовольчої безпеки в якості стану захищеності інтересів населення від загроз їх продовольчого забезпечення. На основі наведених аргументів обгрунтовано розгляд продовольчої безпеки на рівні регіонів, а продовольчої незалежності виключно на національному рівні.
На основі наведених аргументів обгрунтовано розгляд продовольчої безпеки на рівні регіонів, а продовольчої незалежності виключно на національному рівні. Під продовольчою безпекою регіону пропонуємо розуміти стан захищеності життєво важливих інтересів населення регіону від загроз продовольчого забезпечення, умовою досягнення якого є забезпечення фізичної, економічної та соціальної доступності для всього населення регіону безпечних харчових продуктів в обсягах, відповідних раціональним нормам споживання.

V. Zalizniuk

DIFFERENTIATION OF APPROACHES TO CONTENT AND RELATED CATEGORIES OF "FOOD INDEPENDENCE" AND "FOOD SECURITY" CATEGORIES

Summary

Food safety and food independence for a long time were considered by researchers as complementary concepts, most often used together with each other. But, despite a large number of publications on food security and food independence, Ukrainian scientists have not come to a consensus on the hierarchy of these categories.
The article deals with scientific approaches to the definition of the content and interconnection of the categories "food independence" and "food safety". As a result of the study of the approaches of domestic scientists to the content of the definition of food security, the semantic analysis of the category "safety" justifies the consideration of food security as a condition for protecting the interests of the population from the threats to their food security. Based on the above arguments, consideration of food security at the regional level is justified, and food independence is exclusively national.
Based on the above arguments, consideration of food security at the regional level is justified, and food independence is exclusively national. The differentiation of approaches to the content and interrelationship of the categories considered at the national level, together with attempts to review food security and food independence at the regional level, leads to a variety of perspectives on the nature of the above-mentioned categories considered at the regional level. In particular, the question of the justification for considering the concepts of "food security" and "food independence" is still plausible in relation to the level of the region.
Due to the fact that we regard the scale of the region as inappropriate for its food independence, the lack of need for its provision at the regional level is the main and probably the only difference between the concept of food security at the regional level and the provision of food security at the state level. Under the food security of the region, we propose to understand the state of protection of vital interests of the population of the region from the threats of food security, the condition of which is to ensure the physical, economic and social accessibility of safe food products for the whole population of the region in volumes meeting rational consumption standards.

№ 14 2018, стор. 87 - 90

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 535

Відомості про авторів

В. П. Залізнюк

к. е. н., докторант, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

V. Zalizniuk

Candidate of Economic Sciences, Ph.D. student of Taurian National University named after V.I. Vernadsky

Як цитувати статтю

Залізнюк В. П. Диференціація підходів до змісту та взаємозв'язку категорій "продовольча незалежність" й "продовольча безпека". Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 14. С. 87–90.

Zalizniuk, V. (2018), “Differentiation of approaches to content and related categories of "food independence" and "food security" categories”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 14, pp. 87–90.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.