EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗМІН НА ДІЯЛЬНІСТЬ КОРПОРАЦІЙ В ІНФОРМАЦІЙНО-ІНСТИТУЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
З. В. Валіулліна

Назад

УДК: 339.94:330.34

З. В. Валіулліна

ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗМІН НА ДІЯЛЬНІСТЬ КОРПОРАЦІЙ В ІНФОРМАЦІЙНО-ІНСТИТУЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Анотація

Статтю присвячено поглибленому дослідженню впливу технологічних змін на діяльність корпорацій в інформаційно-інституційному середовищі, визначено, що діяльність корпорацій в інформаційно-інституційному середовищі характеризується особливим зростанням світових витрат на інформаційні технології. Зазначено, що технології є тією самою спільною рисою, яка характерна абсолютно для всіх складових інформаційного середовища розвитку діяльності корпорацій та ІТ сектору. Виявлено, що особливо актуальними є тенденції розвитку корпорацій у інформаційній сфері, пов'язані із напрямом "Інтернету речей" (IoT), окремим трендом останніх років є формування хмарних мереж (cloud networks). Питання безпеки є однією із головних перешкод для подальшого розвитку IoT. Запропоновано базові підходи та можливості використання метаданих сучасними корпораціями. Доведено, що відповідно до сучасних тенденцій технологічних змін, з підйомом та розвитком глобальної інформаційної індустрії сучасні корпорації стануть незамінними учасниками цих процесів як в якості постачальників інформаційних продуктів, так і їх споживачами, джерелами інновацій на науково-технологічного розвитку.

Z. Valiullina

INFLUENCE OF TECHNOLOGICAL CHANGES ON THE CORPORATIONS ACTIVITY IN THE INFORMATIONAL-INSTITUTIONAL ENVIRONMENT

Summary

The article is devoted to the in-depth study of the impact of technological changes of corporations' activity in the information-institutional environment, and it is determined corporations' activity in the informational-institutional environment is characterized a special growth of world expenditures on information technologies. It is indicates technologies are the same common feature, which is characteristic for all components of the information environment for the development of corporations and IT sector. It is revealed trends in the development of corporations in the information sphere related to the domain of "Internet of Things" (IoT) are particularly relevant, and the development of cloud networks has become a separate trend in recent years. Security issues are one of the main obstacles to the further development of the IoT. The basic approaches and possibilities of using metadata by modern corporations are offered. It is proved that, in accordance with the current trends of technological changes, with the rise and development of the global information industry, modern corporations will be irreplaceable participants in these processes, both as suppliers of information products and their consumers, sources of innovations in scientific and technological development.

№ 15 2018, стор. 23 - 28

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 687

Відомості про авторів

З. В. Валіулліна

к. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

Z. Valiullina

Ph.D., Associate Professor of the Department of International Economic Relations National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

Як цитувати статтю

Валіулліна З. В. Вплив технологічних змін на діяльність корпорацій в інформаційно-інституційному середовищі. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 15. С. 23–28.

Valiullina, Z. (2018), “Influence of technological changes on the corporations activity in the informational-institutional environment”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 23–28.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.