EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДОХОДИ, ВИТРАТИ ТА ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗВІТНИХ СЕГМЕНТІВ ТА ЇЇ РОЗКРИТТЯ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ
О. П. Зоря, М. В. Зуєва

Назад

УДК: 336.77, 657.336

О. П. Зоря, М. В. Зуєва

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДОХОДИ, ВИТРАТИ ТА ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗВІТНИХ СЕГМЕНТІВ ТА ЇЇ РОЗКРИТТЯ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ

Анотація

У статті розглянуто сутність та критерії, за якими визнано операційні сегменти банківської установи: характер продуктів або послуг; характер технологічного процесу; тип або клас споживачів певних продуктів або послуг; методи, які застосовуються для розповсюдження продуктів або надання послуг; характер правового середовища. Інформація за сегментами стосується послуг, які надаються в межах сегментів, та подається керівництву Банку, яке відповідає за прийняття рішень з операційної діяльності з метою розподілу ресурсів та оцінки діяльності сегментів. Для цілей складання внутрішньої звітності для керівництва операції Банку поділяються на такі сегменти: корпоративний бізнес, роздрібний бізнес, казначейство, загальне управління. Проведено аналіз доходів від зовнішніх клієнтів, витрат та результату сегмента до оподаткування ПАТ "Ощадбанк" за 2016—2017 рр.

O. Zorya, M. Zuyeva

METHODOLOGICAL FORMS OF INFORMATION ON INCOME, COSTS AND FINANCIAL RESULTS OF REPORTING SEGMENTS AND ITS DISCLOSURE IN FINANCIAL STATEMENTS OF BANKING INSTITUTION

Summary

The article considers the essence and criteria for recognizing operating segments: the nature of products or services; the nature of the technological process; type or class of consumers of certain products or services; methods used to distribute products or provide services; the nature of the legal environment. Segment information refers to the services provided within the segments and is provided to the management of the Bank, which is responsible for making operational decisions for the allocation of resources and the assessment of segment activities. For the purposes of internal reporting, the management of the Bank's operations is divided into the following segments: corporate business, retail business, treasury, general management. The analysis of incomes from external clients, expenses and segment result before taxation of PJSC "Oschadbank" for 2016—2017 was carried out.

№ 15 2018, стор. 29 - 32

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 588

Відомості про авторів

О. П. Зоря

к. с. н., доцент кафедри обліку та оподаткування, Запорізький національний технічний університет

O. Zorya

Ph.D. in Sociology, Associate Professor of Accounting and Taxation chair, Zaporozhye National Technical University


М. В. Зуєва

магістрантка 6 курсу, Запорізький національний технічний університет

M. Zuyeva

master, the 6th course, Zaporizhzhya National Technical University

Як цитувати статтю

Зоря О. П., Зуєва М. В. Методологічні засади формування інформації про доходи, витрати та фінансові результати звітних сегментів та її розкриття у фінансовій звітності банківської установи. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 15. С. 29–32.

Zorya, O. and Zuyeva, M. (2018), “Methodological forms of information on income, costs and financial results of reporting segments and its disclosure in financial statements of banking institution”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 29–32.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.