EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ПОКРАЩЕННЯ КРЕДИТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
С. С. Кисіль

УДК: 330.341.1

С. С. Кисіль

аспірант, ННЦ "Інститут аграрної економіки"

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ПОКРАЩЕННЯ КРЕДИТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

S. Kysil

Postgraduate Student, NSC "Institute of Agricultural Economy NAAS"

PRIORITY DIRECTIONS OF CREDIT SUPPORT IMPROVEMENT FOR INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Реалізація інноваційної парадигми діяльності сільськогосподарських підприємств потребує створення ефективного механізму їх фінансування. За умов нестачі власних джерел фінансових ресурсів, наявної потреби активізації діяльності інвесторів, а також існуючих дисбалансів фінансового ринку — банківське кредитування є необхідним та дієвим інструментом залучення фінансових ресурсів для інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств. Стратегія покращення кредитного забезпечення сільськогосподарських підприємств має на меті створення необхідного фінансового підгрунтя для підвищення показників фінансової результативності і ефективності функціонування сільськогосподарських підприємств.
Кредитні ресурси банківського сектору як основне джерело забезпечення фінансовими ресурсами підприємницької діяльності сьогодні відіграють важливу роль у стимулюванні економічного зростання національної економіки на інноваційних засадах. Хоча кредитні ресурси й залишаються безальтернативним джерелом фінансування, на жаль, складне фінансове становище багатьох сільськогосподарських підприємств; відсутність ліквідної застави для забезпечення банківського кредиту; брак позитивної кредитної історії — значно ускладнюють або взагалі унеможливлюють отримання кредитів у банківських установах, особливо на довготривалий термін.
Банківське кредитуванням інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств характеризується специфічними особливостями, до яких відносять: суб'єкти та об'єкти кредитних відносин; об'єкти застави та оцінки; ініціативність та умови кредитування; цільове спрямування фінансування. Тобто при банківському кредитуванні інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств банківська інституція зацікавлена інвестувати власні фінансові ресурси й отримувати більші дохіди, пов'язані із ризикованістю інвестиційної діяльності.
Пріоритетними напрями покращення кредитного забезпечення сільськогосподарських підприємств є: розробка нових програм кредитування сільськогосподарських підприємств, які максимально враховують особливості галузі; забезпечення мінімізації невизначеностей при банківському кредитуванні сільськогосподарських підприємств; підвищення рівня управління ризиками при кредитуванні сільськогосподарських підприємств (страхування, гарантії); забезпечення сталого та дієвого механізму пільгового кредитування сільськогосподарських підприємств через механізм компенсації відсоткової ставки; поширення кредитної кооперації; розвиток іпотечного кредитування; залучення кредитування з використанням аграрних розписок; державне сприяння синхронізації інтересів учасників банківського кредитування сільськогосподарських підприємств.

Implementation of the innovation paradigm of agricultural enterprises requires the creation of an effective mechanism for their financing. Due to lack of own sources of financial resources, the existing need to intensify the activity of investors, as well as existing imbalances in the financial market, bank lending is a necessary and effective instrument for attracting financial resources for the innovative development of agricultural enterprises. The strategy of improving the credit support of agricultural enterprises is aimed at creating the necessary financial basis for increasing the financial performance and efficiency of the operation of agricultural enterprises.
The credit resources of the banking sector, as the main source of financial resources for business, today play an important role in stimulating the economic growth of the national economy on an innovative basis. Although credit resources remain a non-alternative source of funding, unfortunately, the difficult financial situation of many agricultural enterprises; lack of liquid collateral to secure a bank loan; the lack of positive credit history — make it much more difficult or even impossible to obtain loans at banking institutions, especially for a long time.
Bank lending to innovative activity of agricultural enterprises is characterized by specific features, which include: subjects and objects of credit relations; collateral objects and valuations; initiative and credit conditions; the target direction of funding. That is, in banking lending of innovative activity of agricultural enterprises, the banking institution is interested in investing its own financial resources and receiving higher incomes related to the riskiness of investment activity.
The priority areas for improvement of agricultural enterprises credit support are: development of new agricultural lending programs that take into account the industry's characteristics as much as possible; ensuring minimization of uncertainties in bank lending to agricultural enterprises; increase the level of risk management in lending to agricultural enterprises (insurance, guarantees); provision of a stable and effective mechanism of preferential crediting of agricultural enterprises through the mechanism of interest rate compensation; distribution of credit co-operation; development of mortgage lending; attraction of lending using agrarian receipts; state assistance in synchronizing the interests of participants in bank lending to agricultural enterprises.

№ 15 2018, стор. 45 - 49

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Державне управління

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили