EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ПОКРАЩЕННЯ КРЕДИТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
С. С. Кисіль

Назад

УДК: 330.341.1

С. С. Кисіль

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ПОКРАЩЕННЯ КРЕДИТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Реалізація інноваційної парадигми діяльності сільськогосподарських підприємств потребує створення ефективного механізму їх фінансування. За умов нестачі власних джерел фінансових ресурсів, наявної потреби активізації діяльності інвесторів, а також існуючих дисбалансів фінансового ринку — банківське кредитування є необхідним та дієвим інструментом залучення фінансових ресурсів для інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств. Стратегія покращення кредитного забезпечення сільськогосподарських підприємств має на меті створення необхідного фінансового підгрунтя для підвищення показників фінансової результативності і ефективності функціонування сільськогосподарських підприємств.
Кредитні ресурси банківського сектору як основне джерело забезпечення фінансовими ресурсами підприємницької діяльності сьогодні відіграють важливу роль у стимулюванні економічного зростання національної економіки на інноваційних засадах. Хоча кредитні ресурси й залишаються безальтернативним джерелом фінансування, на жаль, складне фінансове становище багатьох сільськогосподарських підприємств; відсутність ліквідної застави для забезпечення банківського кредиту; брак позитивної кредитної історії — значно ускладнюють або взагалі унеможливлюють отримання кредитів у банківських установах, особливо на довготривалий термін.
Банківське кредитуванням інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств характеризується специфічними особливостями, до яких відносять: суб'єкти та об'єкти кредитних відносин; об'єкти застави та оцінки; ініціативність та умови кредитування; цільове спрямування фінансування. Тобто при банківському кредитуванні інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств банківська інституція зацікавлена інвестувати власні фінансові ресурси й отримувати більші дохіди, пов'язані із ризикованістю інвестиційної діяльності.
Пріоритетними напрями покращення кредитного забезпечення сільськогосподарських підприємств є: розробка нових програм кредитування сільськогосподарських підприємств, які максимально враховують особливості галузі; забезпечення мінімізації невизначеностей при банківському кредитуванні сільськогосподарських підприємств; підвищення рівня управління ризиками при кредитуванні сільськогосподарських підприємств (страхування, гарантії); забезпечення сталого та дієвого механізму пільгового кредитування сільськогосподарських підприємств через механізм компенсації відсоткової ставки; поширення кредитної кооперації; розвиток іпотечного кредитування; залучення кредитування з використанням аграрних розписок; державне сприяння синхронізації інтересів учасників банківського кредитування сільськогосподарських підприємств.

S. Kysil

PRIORITY DIRECTIONS OF CREDIT SUPPORT IMPROVEMENT FOR INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

Implementation of the innovation paradigm of agricultural enterprises requires the creation of an effective mechanism for their financing. Due to lack of own sources of financial resources, the existing need to intensify the activity of investors, as well as existing imbalances in the financial market, bank lending is a necessary and effective instrument for attracting financial resources for the innovative development of agricultural enterprises. The strategy of improving the credit support of agricultural enterprises is aimed at creating the necessary financial basis for increasing the financial performance and efficiency of the operation of agricultural enterprises.
The credit resources of the banking sector, as the main source of financial resources for business, today play an important role in stimulating the economic growth of the national economy on an innovative basis. Although credit resources remain a non-alternative source of funding, unfortunately, the difficult financial situation of many agricultural enterprises; lack of liquid collateral to secure a bank loan; the lack of positive credit history — make it much more difficult or even impossible to obtain loans at banking institutions, especially for a long time.
Bank lending to innovative activity of agricultural enterprises is characterized by specific features, which include: subjects and objects of credit relations; collateral objects and valuations; initiative and credit conditions; the target direction of funding. That is, in banking lending of innovative activity of agricultural enterprises, the banking institution is interested in investing its own financial resources and receiving higher incomes related to the riskiness of investment activity.
The priority areas for improvement of agricultural enterprises credit support are: development of new agricultural lending programs that take into account the industry's characteristics as much as possible; ensuring minimization of uncertainties in bank lending to agricultural enterprises; increase the level of risk management in lending to agricultural enterprises (insurance, guarantees); provision of a stable and effective mechanism of preferential crediting of agricultural enterprises through the mechanism of interest rate compensation; distribution of credit co-operation; development of mortgage lending; attraction of lending using agrarian receipts; state assistance in synchronizing the interests of participants in bank lending to agricultural enterprises.

№ 15 2018, стор. 45 - 49

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 900

Відомості про авторів

С. С. Кисіль

аспірант, ННЦ "Інститут аграрної економіки"

S. Kysil

Postgraduate Student, NSC "Institute of Agricultural Economy NAAS"

Як цитувати статтю

Кисіль С. С. Пріоритетні напрями покращення кредитного забезпечення інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств . Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 15. С. 45–49.

Kysil, S. (2018), “Priority directions of credit support improvement for innovative development of agricultural enterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 45–49.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.