EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЙ
Л. Х. Тихончук

Назад

УДК: 338.432

Л. Х. Тихончук

НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЙ

Анотація

У статті визначено, що серед основних напрямів державного регулювання міжнародної економічної діяльності корпорацій слід виділити участь у міжнародних організаціях, економічне співробітництво, представництва міжнародних структур та організацій в Україні, двостороннє співробітництво. Проаналізовано участь України у міжнародних організаціях та визначено центральну роль МЗС у цьому процесі. Визначено базові міжнародні інституції, які співпрацюють з державою в цьому напрямі та найбільш вагомі міжнародні документи. Зазначено, що новітній стан реалізації функцій державного регулювання міжнародної економічної діяльності корпорацій на засадах інтеграційних відносин є недостатньо ефективним. Це зумовлено інтеграцією у вищезазначені процеси таких країн як Японія, Китай, країни Європейського Союзу. Ці країни мають набагато ширші інтеграційні відносини з країнами партнерами як за географічною ознакою так і з країнами, що є стратегічними партнерами за ознаками спільних зовнішньоекономічних інтересів.

L. Tikhonchuk

AREAS OF STATE REGULATION OF INTERNATIONAL ECONOMIC ACTIVITY OF CORPORATIONS

Summary

The article stipulates that among the main directions of state regulation of international economic activity of corporations should be distinguished participation in international organizations, economic cooperation, representation of international structures and organizations in Ukraine, bilateral cooperation. The analysis of Ukraine's participation in international organizations and the central role of the Ministry of Foreign Affairs in this process are determined. The basic international institutions which cooperate with the state in this direction and the most important international documents are determined. It is noted that the state of implementation of the functions of state regulation of international economic activity of corporations on the basis of integration relations is not sufficiently effective. This is due to the integration into the above processes of countries such as Japan, China, the countries of the European Union. These countries have much wider integrational relations with partner countries both geographically and with countries that are strategic partners on the basis of common foreign economic interests.

№ 15 2018, стор. 61 - 65

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 70

Відомості про авторів

Л. Х. Тихончук

к. держ. упр., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

L. Tikhonchuk

PhD Public Administration, Associate Professor, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.