EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ ПІД ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ СПІЛЬНИХ З МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ПРОЕКТІВ
С. М. Шостак

Назад

УДК: 35:330.322

С. М. Шостак

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ ПІД ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ СПІЛЬНИХ З МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ПРОЕКТІВ

Анотація

У статті було проведено детальний аналіз нормативно-правових документів, що регулюють у процесі державного управління інвестиційним процесом під час реалізації спільних з міжнародними фінансовими організаціями проектів. Обгрунтовано проблеми, що перешкоджають здійсненню ефективного державного управління інвестиційним процесом. Сформульовано, що у сучасних умовах для вдосконалення існуючої системи управління варто застосувати досвід зарубіжних країн світу під час формування інвестиційної діяльності в Україні. Зазначено, що пріоритетним напрямом цієї діяльності є формування пріоритетних сфер та об'єктів інвестування, на що має безпосередній вплив галузь будівельної діяльності. Головним завданням сучасності визначено поліпшення економічної діяльності України та підвищення ефективності її функціонування за рахунок взаємодії органів державної влади з міжнародними фінансовими організаціями під час реалізації спільних проектів, що на сьогодні є важливою складовою економічної політики держави.

S. Shostak

NORMATIVE AND LEGAL ASPECTS OF PUBLIC ADMINISTRATION BY INVESTMENT PROCESS AT THE TIME OF REALIZATION OF COMMON PROJECTS WITH INTERNATIONAL FINANCIAL ORGANIZATIONS

Summary

In this article, a detailed analysis of regulatory documents that regulatory the public administration of the investment process during the implementation of joint projects with international financial organizations was conducted. The problems hindering effective public management of the investment process are substantiated. It is formulated that in today's conditions, to improve the existing management system, it is necessary to apply experience of foreign countries of the world during the formation of investment activity in Ukraine. It is noted that the priority direction of the substantiation of this activity is the formation of priority spheres and objects of investment, which has a direct influence on the sphere of construction activity. The main task of the present day is the improvement of the economic activity of Ukraine and the increase of its efficiency through the interaction of state authorities with international financial organizations in the implementation of joint projects, which today is an important component of the economic policy of the state.

№ 15 2018, стор. 103 - 108

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 91

Відомості про авторів

С. М. Шостак

аспірант кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

S. Shostak

Postgraduate student of Public Administration Department, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.