EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАВЧАННЯ НАСЕЛЕННЯ З ПРОТИМІННОЇ БЕЗПЕКИ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЦИВІЛЬНОЮ БЕЗПЕКОЮ
А. О. Гаваза

Назад

УДК: 351.79

А. О. Гаваза

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАВЧАННЯ НАСЕЛЕННЯ З ПРОТИМІННОЇ БЕЗПЕКИ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЦИВІЛЬНОЮ БЕЗПЕКОЮ

Анотація

На сьогодні внаслідок проблеми мінної небезпеки критично зросла загроза життю громадян та провадження господарської діяльності на території держави. Значна частина території Донецької та Луганської областей в районі проведення Антитерористичної операції, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України, опинилася забрудненою значною кількістю вибухонебезпечних предметів. У результаті чого на Сході України значно почастішали випадки травмування та загибелі як мирного населення, так і військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань.
За оцінками Офісу ООН з координації гуманітарних питань, оприлюдненими в листопаді 2015 року, тільки уздовж лінії розмежування в зоні Антитерористичної операції (далі — АТО) "забруднена" мінами територія охоплює площу близько 300 кв. км.
Поки що в зоні АТО проводиться несистемне виявлення забрудненої мінно-вибуховими пристроями місцевості та її розмінування, переважно вздовж лінії розмежування і на окремих об'єктах забезпечення життєдіяльності населення.
Для того, щоб територія стала знову безпечною для проживання, а також ведення промислової і сільськогосподарської діяльності, необхідні заходи по "гуманітарного розмінування". Цей процес має таку концепцію:
1. Повне обстеження територій та інфраструктурних об'єктів на предмет наявності мін або боєприпасів. Складання карт небезпечних зон.
2. Інформування місцевого населення про небезпечні зони, навчання їх правилам протимінної безпеки.
3. Розмінування і утилізація вибухонебезпечних предметів.
4. Пропаганда заборони на використання протипіхотних мін.
5. Допомога постраждалим від мін особам, їх фізична і соціальна реабілітація.
За результатами дослідження джерел наукової літератури встановлено, що питання навчання населення з протимінної безпеки наразі є недостатньо висвітленим у науковій літератури незважаючи на надзвичайно високу актуальність цієї проблеми.
Станом на сьогоднішній день напрацьовано певну нормативно-правову базу, створено проекти нормативних актів. Створено методичну базу навчання школярів. Запроваджуються світові стандарти протимінної безпеки.
Зважаючи на вищевикладене, питання створення цілісної моделі навчання населення з протимінної безпеки є напрямом наших подальших наукових розвідок.

A. Havaza

TOPICAL ISSUES OF TRAINING THE POPULATION OF MITIGATION SAFETY AS A COMPONENT OF THE CIVIL SECURITY MANAGEMENT SYSTEM

Summary

Today, as a result of the mine danger problem, the threat to the life of citizens and the conduct of economic activity on the territory of the country has been critically increased. Much of the territory of Donetsk and Luhansk regions in the area of the Anti-Terrorist Operation, in connection with the armed aggression of the Russian Federation against Ukraine, has become contaminated with a significant amount of explosive objects. As a result, incidents of trauma and death of civilians and servicemen of the Armed Forces of Ukraine and other military formations have become more frequent in the East of Ukraine.
According to the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, released in November 2015, only an area of about 300 square kilometers, along the delimitation line in the Antiterrorist Zone (АТО), is "contaminated" with mines. 300 km.
So far, in the ATO zone, there is a non-systematic detection of the area contaminated by mine-explosive devices and its demining, mainly along the line of demarcation and on separate objects of vital activity of the population.
In order for the territory to become again safe for living, as well as for industrial and agricultural activities, "humanitarian demining" measures are necessary. This process has the following concept:
1. Complete inspection of territories and infrastructure objects for the presence of mines or ammunition. Mapping of hazardous areas.
2. Inform the local population about hazardous areas, studying their rules of mitigation safety.
3. Disposal and disposal of explosive objects.
4. Propaganda of the ban on the use of anti-personnel mines.
5. Assistance to persons affected by mines, their physical and social rehabilitation.
According to the results of the research of sources of scientific literature, it has been established that the issue of training the population of multinational safety is not sufficiently highlighted in the scientific literature despite the extremely high relevance of this problem.
As of today, a certain legal basis has been developed, draft regulations have been created. A methodological basis for student education was created. World standards for mitigation safety are being introduced.
Taking into account the above, the issue of creating a comprehensive model of education of the population against multinational safety is the direction of our further scientific research.

№ 15 2018, стор. 109 - 117

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 96

Відомості про авторів

А. О. Гаваза

викладач кафедри організації управління в надзвичайних ситуаціях, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту

A. Havaza

lecturer of the Department of Management in Emergencies, Institute of Public Administration in the sphere of civil protection

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.