EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПРОТИДІЇ ТІНЬОВІЙ ЕКОНОМІЦІ В УКРАЇНІ
В. В. Джумеля

Назад

УДК: 351:338.2

В. В. Джумеля

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПРОТИДІЇ ТІНЬОВІЙ ЕКОНОМІЦІ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті проаналізовано основні причини розвитку тіньової економіки, серед яких необхідно відмітити такі: неефективна податкова політика, зростання рівня тіньової зайнятості, слабка дієвість інструментів грошово-кредитної політики держави, суттєвий рівень корупції та слабка інвестиційно-інноваційна політика держави. Визначено пріоритетні напрями удосконалення державної політики протидії тіньовій економіці, зокрема обгрунтовано заходи Державної програми протидії тіньовій економіці, що включає 5 основних розділів: податкова система та зайнятість населення, грошово-кредитна та антикорупційна політика, активізація інноваційно-інвестиційного розвитку. Визначено завдання та заходи, що реалізують стратегічну ціль, виконавців даних заходів та очікувані результати. Подолaння cиcтeмної економічної кризи в Укрaїні, нe є можливим бeз формувaння ефективного мeхaнiзму реалізації державної політики протидiї тiньовій eкономiці в Укрaїні.

V. Dzhumelia

PRIORITY DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF THE STATE POLICY OF COUNTERACTION TO THE SHADOW ECONOMY IN UKRAINE

Summary

The article analyzes the main reasons for the development of the shadow economy, among which the following should be noted: inefficient tax policy, increase in the level of shadow employment, weak efficiency of instruments of monetary policy of the state, significant level of corruption and weak investment and innovation policy of the state. The priority directions of improvement of the state policy of counteraction to the shadow economy are determined, in particular, measures of the State program of counteraction to the shadow economy are grounded, which includes 5 main sections: the tax system and employment of the population, monetary and anti-corruption policy, activation of innovation and investment development. The tasks and measures implementing the strategic goal, the performers of these measures and the expected results are determined. The tense of the economic crisis in Ukraine is not possible due to the formation of an effective mechanism for the implementation of the state policy of counteracting the tiny economy in Ukrane.

№ 15 2018, стор. 121 - 125

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 690

Відомості про авторів

В. В. Джумеля

здобувач, Інституту законодавства Верховної Ради України

V. Dzhumelia

applicant of the Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine

Як цитувати статтю

Джумеля В. В. Пріоритетні напрями удосконалення державної політики протидії тіньовій економіці в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 15. С. 121–125.

Dzhumelia, V. (2018), “Priority directions of improvement of the state policy of counteraction to the shadow economy in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 121–125.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.