EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕТЕРМІНАНТИ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЙ В КОГНІТАРНО-АМЕНСАЛІСТИЧНІЙ СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІЙ ФОРМАЦІЇ
А. Ю. Гладченко

Назад

УДК: 330.322.011.2

А. Ю. Гладченко

ДЕТЕРМІНАНТИ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЙ В КОГНІТАРНО-АМЕНСАЛІСТИЧНІЙ СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІЙ ФОРМАЦІЇ

Анотація

Завданням представленого наукового дослідження є обгрунтування детермінант новітньої системи суспільно-економічних відносин та виявлення факторів впливу на діяльність корпорацій з метою їх пристосування до зовнішніх умов. На основі узагальнення концепцій циклічності розвитку діяльності корпорацій в аграрній та індустріальній суспільно-економічній формації виявлено основні механізми, які застосовувались у корпораціях для пристосування до зовнішньої середи. Також у статті представлені межі результативності наявних інструментів пристосування корпорацій до зовнішньої середи. На основі діалектичного та синергетичного підходів до новітніх складових ринків товарів і послуг запропоновано концепцію когнітарно-аменсалістичної суспільно-економічної формації, яка більш точно відображає новітні характеристики ринків товарів та послуг. На основі компаративного та системного підходів запропоновано визначення формаційного економічного циклу, обгрунтовано, детермінанти новітнього економічного циклу, що дозволяє розробляти більш ефективні корпоративні стратегії та політики.

A. Gladchenko

DETERMINANTS OF CTIVITY OF CORPORATIONS IN THE COGNITARY-AMENSALISTIC SOCIAL-ECONOMIC FORMATION

Summary

The task of the presented scientific research is to substantiate the determinants of a new system of socio-economic relations and to identify the factors of influence on the activities of corporations in order to adapt them to external conditions. Based on the generalization of the concepts of the cyclical development of the activities of corporations in the agrarian and industrial socio-economic formation, the basic mechanisms that were used in corporations to adapt to the external environment were revealed. Also in the article presented are the limits of the effectiveness of the available instruments of adaptation of corporations to the external environment. On the basis of dialectical and synergetic approaches to the newest components of the markets for goods and services, the concept of a cognitively-amensalistic and socio-economic formation that more accurately reflects the newest characteristics of the markets for goods and services is proposed. Based on the comparative and systemic approaches, the definition of a formal economic cycle is suggested, reasonably, the determinants of the new economic cycle, allows the development of more effective corporate strategies and policies.

№ 16 2018, стор. 13 - 17

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 662

Відомості про авторів

А. Ю. Гладченко

к. е. н., докторант, Національний університет водного господарства та природокористування

A. Gladchenko

postdoctoral student, National University of Water and Environmental Engineering

Як цитувати статтю

Гладченко А. Ю. Детермінанти діяльності корпорацій в когнітарно-аменсалістичній суспільно-економічній формації. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 16. С. 13–17.

Gladchenko, A. (2018), “Determinants of ctivity of corporations in the cognitary-amensalistic social-economic formation”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 13–17.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.