EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА ПРОВАДЖЕННЯ МИТНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ: МІЖНАРОДНИЙ ВИМІР
С. В. Шевчук

Назад

УДК: 334.02:336.24

С. В. Шевчук

ОЦІНКА ПРОВАДЖЕННЯ МИТНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ: МІЖНАРОДНИЙ ВИМІР

Анотація

У статі розглянуто функціонування державної митної справи в Україні з позиції критеріїв визначення місця країни у міжнародних рейтингах. Досліджено та проаналізовано основні показники, що впливають на рейтингову оцінку держави на міжнародній арені. Виокремлено взаємозалежності впливу рейтингового місця країни на залучення інвестиційного капіталу та формування сприятливого інвестиційного середовища в державі. Визначено основні проблемні питання здійснення митної справи в Україні, а також запропоновано шляхи їх вирішення. Сфокусовано увагу на співрозмірності методологічних підходів до оцінки показників діяльності митної справи різних міжнародних організацій та певних відмінностях вітчизняних методик проведення аналізу ефективності діяльності митних органів. Зроблено висновки щодо заходів покращення рейтингових позицій України у розрізі індексів сприяння міжнародній торгівлі.

S. Shevchuk

EVALUATION OF CUSTOMS BUSINESS IN UKRAINE: INTERNATIONAL MEASUREMENT

Summary

The article examines the functioning of the state customs business in Ukraine from the standpoint of criteria for determining the place of the country in international ratings. The main indicators influencing the rating assessment of the state in the international arena are investigated and analyzed. The interdependence of the influence of the rating place of the country on the attraction of investment capital and the formation of a favorable investment environment in the state are singled out. The main problems of customs practice in Ukraine are determined, as well as ways of their solution are proposed. The focus was on the proportionality of methodological approaches to the assessment of the performance of the customs business by the international organizations and certain differences in domestic methods of conducting an analysis of the effectiveness of the customs authorities. Conclusions are made regarding measures to improve the rating positions of Ukraine in the context of international trade promotion indices.

№ 16 2018, стор. 35 - 39

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 828

Відомості про авторів

С. В. Шевчук

к. е. н., докторант кафедри економіка підприємств, Національний університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

S. Shevchuk

Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Doctoral of the Department of Economics National University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin

Як цитувати статтю

Шевчук С. В. Оцінка провадження митної справи в Україні: міжнародний вимір. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 16. С. 35–39.

Shevchuk, S. (2018), “Evaluation of customs business in Ukraine: international measurement”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 35–39.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.