EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ В КРАЇНАХ ІЗ РОЗВИНУТОЮ ЕКОНОМІКОЮ
Л. В. Гаврилова

Назад

УДК: 336.14.025

Л. В. Гаврилова

ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ В КРАЇНАХ ІЗ РОЗВИНУТОЮ ЕКОНОМІКОЮ

Анотація

У статті узагальнено досвід формування бюджету як одного з вагомих інститутів забезпечення економічного зростання в країнах з розвинутою економікою. Розглянуто програмно-цільовий метод планування бюджету в зарубіжних країнах, який забезпечує взаємозв'язок між використаними фінансовими ресурсами та отриманими результатами, сприяє підвищенню рівня ефективності використання бюджетних коштів. Визначено, що світовий досвід показує, що розроблення та реалізації основних пріоритетів бюджетної політики здійснюється із врахуванням особливостей соціально-економічного розвитку країни, її територій, галузей економіки; пріоритетним напрямом бюджетної політики зарубіжних країн є забезпечення стійкості системи державних фінансів, сприяння досягненню фінансової збалансованості. Показано, що на цьому етапі розвитку державних фінансів у країнах з розвинутою економікою простежується тенденція до відповідних перетворень системи управління бюджетними видатками шляхом підвищення якісного рівня середньострокового бюджетного планування.

L. Gavrilova

BUDGETING IN ADVANCED ECONOMIES

Summary

The article summarizes the experience of budgeting as one of the most important institutions for ensuring economic growth in developed economies. The program-target method of budget planning in foreign countries is considered, which provides an interconnection between the financial resources used and the results obtained, promotes an increase in the level of efficiency of using budget funds. It is determined that world experience shows that the development and implementation of the main priorities of fiscal policy is carried out taking into account the peculiarities of socio-economic development of the country, its territories, branches of economy; the priority direction of the fiscal policy of foreign countries is to ensure the stability of the public finance system, and to promote the achievement of financial equilibrium. It is shown that at this stage of development of public finances in developed countries there is a tendency towards corresponding changes in the management system of budget expenditures by improving the quality level of medium-term budget planning.

№ 16 2018, стор. 46 - 51

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 667

Відомості про авторів

Л. В. Гаврилова

аспірант кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

L. Gavrilova

post-graduate student of the Department of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

Як цитувати статтю

Гаврилова Л. В. Формування бюджету в країнах із розвинутою економікою. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 16. С. 46–51.

Gavrilova, L. (2018), “Budgeting in advanced economies”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 46–51.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.