EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ КОМПЛЕКСНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ У КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ: МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Т. С. Миклуш

Назад

УДК: 332.122 (477.8):[332.142.6:330.15]

Т. С. Миклуш

ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ КОМПЛЕКСНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ У КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ: МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Анотація

Обгрунтовано, що формування економічного механізму реалізації комплексного підходу у сфері природокористування Карпатського регіону має включати такі етапи: 1) нормативно-правове забезпечення; 2) формування систем регулювання комплексного природокористування на регіональному та місцевому рівнях; 3) диверсифікація фінансово-економічного забезпечення комплексного природокористування. Встановлено, що надати значного поштовху процесам інвестиційного забезпечення природоохоронних та природоексплуатаційних проектів може дієвість економічного механізму комплексного природокористування на загальнодержавному, муніципальному та внутрішньо-фірмовому рівнях. Доведено, що магістральним елементом економічного механізму комплексного природокористування у Карпатському регіоні має стати система стимулювання підвищення рівня утилізації деревних відходів, що включатиме комплекс інструментів державної підтримки суб'єктів лісогосподарського та деревообробного підприємництва, які реалізують проекти переробки лісосічних відходів та відходів деревообробки.

T. Myklush

ECONOMIC MECHANISM OF INTEGRATED ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN THE CARPATHIAN REGION: METHODS AND TOOLS OF INVESTMENT SUPPORT

Summary

It is proved that the formation of an economic mechanism for the implementation of an integrated approach in the field of environmental management of the Carpathian region should include the following stages: 1) regulatory and legal support; 2) the formation of systems of integrated environmental management at the regional and local levels; 3) the diversification of financial and economic support for integrated environmental management. It is established that the effectiveness of the economic mechanism of integrated environmental management at the national, municipal and internal corporate levels can provide a significant impetus to the processes of investment support of environmental and environmental operational projects. It is proved that the main element of the economic mechanism of integrated environmental management in the Carpathian region should be a system of incentives to increase the level of wood waste management, including a set of tools of state support of forestry and woodworking businesses that implement projects for processing of wood raw material and wood working waste.

№ 16 2018, стор. 52 - 60

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 121

Відомості про авторів

Т. С. Миклуш

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

T. Myklush

postgraduate student, The National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.