EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДІАГНОСТИКА РЕСУРСОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНОГО ФАКТОРУ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОПРОЕКТУ З РЕСАЙКЛІНГУ ВІДХОДІВ ПЛАСТИКА
Насіров Мехді Фарман огли

Назад

УДК: 332.142.6

Насіров Мехді Фарман огли

ДІАГНОСТИКА РЕСУРСОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНОГО ФАКТОРУ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОПРОЕКТУ З РЕСАЙКЛІНГУ ВІДХОДІВ ПЛАСТИКА

Анотація

У статті констатовано, що ситуація з відходами в Україні набула катастрофічних масштабів з причини морального та фізичного старіння сміттєзвалищ та полігонів. Наголошено, що більшість з них вичерпали свій ресурс заповнення твердими побутовими відходами, що стало великою екологічною загрозою довкіллю, масштаби якої невпинно зростають. Доведено, що вирішенням цієї проблеми є перехід від традиційної до циркулярної моделі економіки. Розглянуто перші спроби переходу до циркулярної економіки в Полтавському субрегіоні. Обгруновано доцільність реалізації екопроектів у рамках Субрегіональної стратегії поводження з відходами для Полтавської області, розробленої європейськими експертами за підтримки Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH у рамках міжнародного проекту "Реформа управління на сході України" (PN 11-2129.2-001.00). Визначено послідовність дій з діагностування ресурсозабезпечення екопроектів. Проаналізовано узагальнені результати інвентаризації полігонів, санкціонованих та несанкціонованих звалищ твердих побутових відходів Полтавського субрегіону. Вивчено системи поводження з відходами. Здійснено розрахунки обсягів утворення твердих побутових відходів у муніципалітетах Полтавського субрегіону за базового сценарію розвитку субрегіону з урахуванням демографічного та соціально-економічного прогнозів. Визначено якісний (морфологічний) склад твердих побутових відходів та потенціал вторинної сировини, зокрема, пластику. Вказано на ризики екопроектів з переробки відходів пластику. Запропоновано сценарії реалізації екопроекту з будівництва сортувально-переробного комплексу.

Nasirov Mehdi Farman ogly

RESOURCE PROPERTY DIAGNOSTIC AS A DIFFERENT FACTOR OF THE DECISION MAKING THE ECOPROTECTION REALIZATION FROM WASTE DISPOSAL OF PLASTICS

Summary

The article states that the situation with waste in Ukraine has become catastrophic due to the morale and physical aging of landfills and landfills. It is stressed that most of them have exhausted their resource of filling with solid household waste, which has become a great environmental threat to the environment, the scale of which is steadily increasing. It is proved that the solution to this problem is the transition from the traditional to the circular model of the economy. The first attempts to transition to the circular economy in the Poltava sub-region are considered. The expediency of implementing ecological projects within the framework of the Subregional Waste Management Strategy for the Poltava region, developed by European experts with the support of Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, was discussed within the framework of the international project "Management Reform in the East of Ukraine" (PN 11-2129.2-001.00). The sequence of actions for diagnosing resource support of ecoprojects is determined. The generalized results of inventory of landfills, authorized and unauthorized dumps of solid domestic waste of the Poltava sub-region are analyzed. Waste management systems have been studied. Calculation of solid waste generation in municipalities of the Poltava sub-region in the baseline scenario of the sub-region development taking into account demographic and socio-economic forecasts. The qualitative (morphological) composition of solid household wastes and the potential of secondary raw materials, in particular, plastic, are determined. It is indicated on the risks of environmental projects for recycling plastic waste. The scenarios of the implementation of the ecological project for the construction of the sorting and processing complex are proposed.

№ 16 2018, стор. 61 - 66

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 466

Відомості про авторів

Насіров Мехді Фарман огли

аспірант, Міжрегіональна академія управління персоналом

Nasirov Mehdi Farman ogly

Graduate student of Interregional Academy of Personnel Management

Як цитувати статтю

Насіров Мехді Фарман огли Діагностика ресурсозабезпечення як визначального фактору прийняття рішення щодо реалізації екопроекту з ресайклінгу відходів пластика . Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 16. С. 61–66.

Nasirov Mehdi Farman ogly (2018), “Resource property diagnostic as a different factor of the decision making the ecoprotection realization from waste disposal of plastics”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 61–66.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.