EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР АВТОМОБІЛЬНОГО СЕКТОРУ: ШЛЯХИ ТА НАПРЯМИ
Т. М. Семененко

Назад

УДК: 339.94

Т. М. Семененко

ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР АВТОМОБІЛЬНОГО СЕКТОРУ: ШЛЯХИ ТА НАПРЯМИ

Анотація

У статті розглянуто ключові аспекти діяльності автомобільних транснаціональних корпорацій в умовах фінансово-економічної нестабільності, на прикладі розрахунку фінансових коефіцієнтів структури капіталу. Визначено сутність поняття "фінансова стійкість" автомобільних транснаціональних корпорацій в контексті діяльності глобальних автомобільних структур. Обгрунтовано необхідність імплементації комплексного аналізу фінансової стійкості автомобільних корпорацій, який би носив діагностичний та превентивний характер, враховував галузеві особливості та дозволяв мінімізувати наслідки глобальної фінансової нестабільності. Запропоновано модель діагностики, яка включає три рівні — експрес-діагностику, поглиблену діагностику та аналіз екзогенних факторів. Удосконалено систему комплексної діагностики шляхом введення фінансових коефіцієнтів, які дають змогу повною мірою оцінити рівень фінансової стійкості ТНК автомобільного сектору, а саме: коефіцієнт ринкового рівня фінансового левериджу, коефіцієнт обслуговування боргу та ін.

T. Semenenko

THE IMPROVEMENT OF AUTOMOTIVE CORPORATE STRUCTURES' FINANCIAL STABILITY: PATHS AND DIRECTIONS

Summary

The article considers the key aspects of the activity of automotive transnational corporations in the conditions of financial and economic instability on the example of calculating the financial ratios of the capital structure. The essence of the concept of "financial stability" of automobile transnational corporations in the context of activity of global automobile structures is determined. The necessity of implementing an integrated analysis of financial stability of automobile corporations, which would be diagnostic and preventive, taking into account sectoral features and minimizing the consequences of global financial instability, was substantiated. The model of diagnostics, which includes three levels — express diagnostics, in-depth diagnostics and analysis of external factors, is proposed. The system of complex diagnostics has been improved by introducing financial ratios, which enable to fully assess the level of financial stability of the automotive sector of TNCs. The system of complex diagnostics has been improved by introducing financial ratios which allow assess the level of financial stability of the automotive multinational corporations, namely the coefficient of the market level of financial leverage, the debt service ratio, etc.

№ 16 2018, стор. 67 - 71

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 414

Відомості про авторів

Т. М. Семененко

аспірант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

T. Semenenko

the doctoral student, Kyiv national economic university named after Vadym Hetman

Як цитувати статтю

Семененко Т. М. Підвищення фінансової стійкості корпоративних структур автомобільного сектору: шляхи та напрями. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 16. С. 67–71.

Semenenko, T. (2018), “The improvement of automotive corporate structures' financial stability: paths and directions”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 67–71.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.