EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ: АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ДЛЯ УКРАЇНИ
О. О. Бутник

Назад

УДК: 336.1

О. О. Бутник

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ: АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ДЛЯ УКРАЇНИ

Анотація

У статті визначено термінологію поняття "урядовий фінансовий контроль". Досліджено органи державного фінансового контролю в зарубіжних країнах. Встановлено, що у переважній більшості країн з усталеними демократичними формами правління та розвинутою ринковою економікою діє ефективна система державних контрольно-ревізійних органів — парламентських та урядових. При цьому організація контролю розглядається не як самоціль, а невід'ємна частина управління публічними фінансами та матеріальними ресурсами.
Проаналізовано правові засади діяльності INTOSАІ — Міжнародної організації, яка діє під егідою ООН і об'єднує незалежні, аналогічні Рахунковій палаті України, органи фінансового контролю.
Досліджено організацію державного фінансового контролю в Сполучених Штатах Америки, Франції, Великобританії, Швеції, Італії. Зауважено, що у тому випадку, коли орган зовнішнього контролю не виконує судових функцій (США, Швеція, Чехія, Італія, Болгарія та ін.), ефективність контролю знижується, що обумовлене наявністю у ланцюгу реалізації його рішень додаткової ланки — правоохоронного органу.
Зроблено висновок щодо необхідності подальшого дослідження державного управління організацією фінансового контролю в розвинених країнах з метою впровадження позитивного досвіду в практику державного управління в Україні.

O. Butnyk

PUBLIC ADMINISTRATION OF THE FINANCIAL CONTROL ORGANIZATION: ANALYSIS OF FOREIGN EXPERIENCE FOR UKRAINE

Summary

The article defines the terminology of the term "government financial control". The bodies of state financial control in foreign countries are investigated. It is established that in the vast majority of countries with established democratic forms of government and developed market economies there is an effective system of state control and revision bodies — parliamentary and governmental. At the same time, the organization of control is considered not as an end in itself, but as an integral part of the management of public finances and material resources.
The legal principles of INTOSAI, an international organization operating under the auspices of the United Nations, are analyzed and unites independent, similar to the Accounting Chamber of Ukraine, financial control bodies.
The organization of state financial control in the United States, France, Great Britain, Sweden, and Italy has been investigated. It is noted that in the case when the external control body does not perform judicial functions (USA, Sweden, Czech Republic, Italy, Bulgaria, etc.), the effectiveness of control is reduced, which is due to the presence in the chain of implementation of its decisions an additional layer — the law enforcement agency.
The conclusion is made on the necessity of further research of public administration by the organization of financial control in the developed countries in order to introduce positive experience in the practice of public administration in Ukraine.

№ 16 2018, стор. 79 - 81

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 863

Відомості про авторів

О. О. Бутник

к. держ. упр., доцент, доцент науково-дослідного інституту, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

O. Butnyk

Candidate of Science in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of the Research Institute, Kyiv National University of Culture and Arts

Як цитувати статтю

Бутник О. О. Державне управління організацією фінансового контролю: аналіз зарубіжного досвіду для України. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 16. С. 79–81.

Butnyk, O. (2018), “Public administration of the financial control organization: analysis of foreign experience for Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 79–81.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.