EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАПРЯМИ ВЗАЄМОУЗГОДЖЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ЗА СОЦІАЛЬНОЮ ТА ДЕМОГРАФІЧНОЮ СФЕРАМИ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Л. М. Акімова

Назад

УДК: 338.2:351.863

Л. М. Акімова

НАПРЯМИ ВЗАЄМОУЗГОДЖЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ЗА СОЦІАЛЬНОЮ ТА ДЕМОГРАФІЧНОЮ СФЕРАМИ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Анотація

У статті надано дефініції поняттям "економічна безпека", "демографічна безпека" та "соціальна безпека". Прослідковано взаємозв'язок між демографічною та соціальною безпекою. Проаналізовано основні демографічні показники. Визначено роль держави, яка стосується демографічної та соціальної сфери народного господарства, а також визначено правову основу регулювання. Проаналізовано сучасний стан демографічної та соціальної сфер. Виявлено основну проблеми в демографічній та соціальній сферах національного господарства, а також запропоновано шляхи вдосконалення в аналізованих сферах. Також слід зазначити, що демографічна ситуація в Україні засвідчує наявність низки серйозних соціально-демографічних проблем. Це низька народжуваність, рівень якої не забезпечує простого заміщення поколінь, масове поширення одно-, дводітної сім'ї, висока захворюваність і смертність населення, особливо чоловіків працездатного віку, низька очікувана тривалість життя, яка є однією з найнижчих серед країн Європейського регіону. Міграційний рух населення також має негативний вплив на демографічні процеси: з'явилися біженці з неблагополучних точок світу, гостро стоїть проблема нелегальних мігрантів та трудової міграції українців, що також впливає на економічну безпеку.

L. Akimova

DIRECTLY TO THE MUTUAL AGREEMENT OF NORMATIVE AND LEGAL ACTIVITIES TO FORGET THE ECONOMIC BEHAVIOR OF THE HOLDING FOR THE SOCIAL THAN DEMOGRAPHIC SPHERES OF THE NATIONAL CENTER

Summary

The scientific article provides definitions of "economic security", "demographic security" and "social security" are given. The relationship between demographic and social security has been followed. The main demographic indicators are analyzed. Determined the role of the state, which concerns the demographic and social sphere of the national economy, as well as the legal basis for regulation. The present state of demographic and social spheres is analyzed. The main problems in the demographic and social spheres of the national economy are revealed, as well as the ways of improvement in the analyzed spheres are proposed. It should also be noted that the demographic situation in Ukraine indicates a number of serious socio-demographic problems. This low birth rate, the level of which does not provide a simple replacement of generations, the mass distribution of single-, two-child families, high morbidity and mortality of the population, especially men of working age, low life expectancy, which is one of the lowest among the countries in the European region. Migration of the population also has a negative impact on demographic processes: refugees from disadvantaged places of the world have emerged, the problem of illegal migrants and labor migration is acute, which also affects economic security.

№ 16 2018, стор. 87 - 91

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 739

Відомості про авторів

Л. М. Акімова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та природокористування, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, Україна

L. Akimova

PhD of economic science, assistant professor, Assoc. Professor Finance and Environmental Economic, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine

Як цитувати статтю

Акімова Л. М. Напрями взаємоузгодження нормативно-правових актів щодо забезпечення економічної безпеки держави за соціальною та демографічною сферами національного господарства. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 16. С. 87–91.

Akimova, L. (2018), “Directly to the mutual agreement of normative and legal activities to forget the economic behavior of the holding for the social than demographic spheres of the national center”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 87–91.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.