EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ЯК ЕЛЕМЕНТА ОЦІНЮВАННЯ МЕХАНІЗМІВ СЕРВІСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ
О. В. Євсюкова

Назад

УДК: 35.07/.08:005.3](477)

О. В. Євсюкова

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ЯК ЕЛЕМЕНТА ОЦІНЮВАННЯ МЕХАНІЗМІВ СЕРВІСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

Анотація

Статтю присвячено змістовному доповненню положень методологічного вивчення особливостей моніторингу, як елементу оцінювання механізмів сервісної діяльності органів публічної влади. Виокремлено особливості побудови системи моніторингу сервісизаціі, що забезпечують процеси ідентифікації вимірів оцінки створення й споживання публічних послуг. Розкрито змістовність проведення моніторингу сервісизаціі, спрямованого на відстеження ланцюжків створення цінності публічної послуги. Запропоновано критерії відповідності процесу моніторингу сервісизаціі системи публічного управління як специфічного виду управлінської діяльності органів публічної влади. Визнано й підтверджено, що структурування процесів формування споживчої цінності послуги має відбуватися у контексті процесів, що виконуються послугоотримувачем, та дії, що здійснюються послугодавцем. Обгрунтовано, що моніторинг сервісизаціі — це взаємопов'язаний комплекс, якій інкорпорує окремі ключові типи моніторингів за класифікаційними групами процесів створення та споживання публічної послуги сервісного спрямування.

О. Evsyukova

FEATURES OF THE FORMATION OF MONITORING SYSTEM AS THE ELEMENT OF EVALUATION OF MECHANISMS OF SERVICE ACTIVITIES OF BODIES OF THE PUBLIC AUTHORITY

Summary

The article is devoted to the content supplement of the provisions of the methodological study of the features of monitoring, as an element of evaluation of the mechanisms of service activities of public authorities. The peculiarities of construction of a service monitoring system are provided, which provide processes for identifying the measurement of the assessment of the creation and consumption of public services. The content of the monitoring service is disclosed, aimed at tracking the creation of the value of public service chains. The criteria of compliance of the monitoring process with the service of the public administration system as a specific type of administrative activity of the public authorities are proposed. It is acknowledged and confirmed that the structuring of the processes of formation of the consumer value of the service should take place in the context of the processes performed by the recipient and the actions carried out by the service provider. It is substantiated that service monitoring is an interconnected complex, which incorporates certain key types of monitoring by classification groups of the processes of creation and consumption of public service for service purposes.

№ 16 2018, стор. 102 - 108

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 130

Відомості про авторів

О. В. Євсюкова

к. держ. упр, доцент, докторант кафедри публічного управління та публічної служби, Національної академії державного управління при Президентові України

О. Evsyukova

Ph. D. P. A., Docent, Doctoral Candidate of Public Administration and Public Service Department of the National Academy of public administration under the President of Ukraine

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.