EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ ПІДПРИЄМСТВА
В. В. Покиньчереда

Назад

УДК: 657.42

В. В. Покиньчереда

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті проаналізовано динаміку наявності та стану основних засобів на підприємствах України, виявлено негативні тенденції, пов'язані з управлінням процесами формування, використання та відтворення основних засобів. На основі опрацювання навчально-наукової літератури систематизовано підходи вчених-обліковців до визначення поняття "обліково-аналітичне забезпечення" та визначено місце і роль функцій обліку та аналізу в системі управління основними засобами підприємства. Встановлено, що ефективне управління основними засобами підприємства можливе за умови формування своєчасного та достовірного інформаційного забезпечення, що генерується обліковою та аналітичною системами підприємства. З метою забезпечення оперативності прийняття управлінських рішень щодо використання та відтворення основних засобів підприємства запропоновано механізм формування обліково-аналітичного забезпечення на основі виокремлення та обгрунтування інформаційно-комунікаційних зв'язків між системами бухгалтерського обліку та економічного аналізу.

V. Pokynchereda

ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT FOR THE MANAGEMENT OF FIXED ASSETS OF THE ENTERPRISE

Summary

The article analyzes the dynamics of the availability and condition of fixed assets at Ukrainian enterprises, reveals the negative trends associated with the management of the formation, use and reproduction of fixed assets. Based on the processing of educational and scientific literature, scientists' approaches to the definition of "accounting and analytical support" are systematized and the place and role of accounting and analysis functions in the system of management of fixed assets of the enterprise are determined. It is established that effective management of fixed assets of the enterprise is possible provided that timely and reliable information support generated by the accounting and analytical systems of the enterprise is formed. In order to ensure the promptness of making managerial decisions on the use and reproduction of fixed assets, the company proposed a mechanism for the formation of accounting and analytical support based on the separation and justification of information and communication links between accounting and economic analysis systems.

№ 17 2018, стор. 5 - 11

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 448

Відомості про авторів

В. В. Покиньчереда

к. е. н., доцент кафедри обліку та оподаткування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

V. Pokynchereda

Ph.D. in Economics, Assistant Professor, Department of Accounting and Taxation, Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE, Vinnytsia

Як цитувати статтю

Покиньчереда В. В. Обліково-аналітичне забезпечення управління основними засобами підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 17. С. 5–11.

Pokynchereda, V. (2018), “Accounting and analytical support for the management of fixed assets of the enterprise”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 5–11.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.