EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ПОБУДОВИ ТА ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ АДМІНІСТРУВАННЯ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ
В. В. Овчарук

Назад

УДК: 338.4:[658:005.5]

В. В. Овчарук

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ПОБУДОВИ ТА ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ АДМІНІСТРУВАННЯ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Анотація

У статті розроблено концептуальну модель побудови і використання систем адміністрування в управлінні підприємствами. Причому адміністрування розглянуто з позиції виду управлінської діяльності, який на засадах документації, діловодства, інформаційного забезпечення та формалізування управлінських процедур забезпечує цілеспрямований вплив керівної підсистеми на керовану за усіма етапами технології управління. Виокремлено ключові передумови побудови систем адміністрування в управлінні підприємствами, до переліку яких віднесено: чітке розуміння цілей, завдань, функцій, взаємозв'язків тощо усієї системи управління на підприємстві; високий рівень ефективності та зрозумілості систем інформаційного забезпечення та документообігу; формування інформаційних масивів даних на електронних носіях з належним технічним забезпеченням; ідентифікування траєкторії руху інформації від моменту її входження у систему до моменту її виходу на різних рівнях організаційної структури управління; володіння методологією побудови концептуальних адміністративних моделей.
Встановлено, що системи адміністрування за своїм змістом мають усі ознаки класичної системи управління, а саме: суб'єкт, об'єкт, цілі, завдання, інструментарій, механізми, функції тощо. Такі системи трансформують інформацію, що отримана як з внутрішніх, так і з зовнішніх джерел, у таку, яка потрібна керівникам різних рівнів управління для забезпечення цільового впливу керівної системи на керовану за усіма етапами технології управління.
Виокремлено основні напрями подальшого розвитку систем адміністрування в управлінні підприємствами, а також пріоритетні напрями управління такими системами в організаціях. Виявлено, що стан і параметри цих систем визначаються багато в чому рівнем ресурсного забезпечення, яке включає матеріальні, фінансові, кадрові, інформаційні, наукові та інші види ресурсів.
За результатами виконаних досліджень до переліку ключових елементів концептуальної моделі побудови і використання систем адміністрування в управлінні підприємствами віднесено ресурсне забезпечення, принципи, суб'єктів адміністрування, цілі, рівні формування, технологію адміністрування, побудову підтримуючих структур і процесів, чинники внутрішнього та зовнішнього середовища, внутрішні та зовнішні інформаційні потоки, а також об'єкт впливу — технологію менеджменту.

V. Ovcharuk

THE CONCEPTUAL MODEL FOR THE CONSTRUCTION AND USE OF ADMINISTRATION SYSTEMS IN ENTERPRISES MANAGEMENT

Summary

The article developed the conceptual model for the administration systems construction and use in the enterprises management. What is more, administrating is considered from a position of a type of management activities, which provides for the direct impact of the managing subsystem on the managed one based on the documentation, office-work, informational support and formalization of management procedures throughout all the stages of management technology. Key prerequisites for the administration systems construction in enterprises management have been singled out, and they include: a clear understanding of purposes, tasks, functions, interrelations etc. of the whole management system at the enterprise; the high level of effectiveness and comprehensibility of the informational support and paperflow systems; forming the information data arrays on electronic carriers with an adequate technical support; identifying the information movement trajectory, from the moment of its entry to the system till the moment of its exit out of it at different levels of management organizational structure; competence in the methodology of the conceptual administrative models construction.
It is established that the administration systems in their content have all the features of a classical management system, notably: a subject, an object, purposes, tasks, set of instruments, mechanisms, functions, etc. These systems transform information received both from internal sources and the external ones, into such information, which is necessary for managers of different levels in order to ensure a targeted influence of the managing system on the managed one throughout all the stages of management technology.
There have been singled out the main directions for the administration systems further development in enterprises management, as well as priority areas for these system management at organizations. It was discovered that the state and parameters of these systems are, in many cases, determined by the level of resourcing, which include material, financial, human, informational, scientific and other resources kinds.
Based on the results of researches implemented, we can fill the list of the key elements of conceptual model for the administration systems construction and use in enterprises management with the followings: resourcing, principles, subjects of administration, purposes, levels of formation, administration technology, constructing the supportive structures and processes, factors of internal and external environment, internal and external informational flows, as well as the influencing object — a management technology.

№ 17 2018, стор. 12 - 17

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 222

Відомості про авторів

В. В. Овчарук

к. е. н., доцент, доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

V. Ovcharuk

PhD, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Foreign Trade and Customs, Lviv Polytechnic National University, Lviv

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.