EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК КАТЕГОРІАЛЬНОГО ПОЛЯ ТЕОРІЙ ІНСТИТУЦІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Г. Г. Казарян

Назад

УДК: 338.242

Г. Г. Казарян

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК КАТЕГОРІАЛЬНОГО ПОЛЯ ТЕОРІЙ ІНСТИТУЦІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Анотація

Сучасне інституційне регулювання спрямовується на зростання добробуту нації на основі прискореного розвитку соціально-економічної сфери, активного впливу соціальних факторів на підвищення ефективності національного виробництва. Вона є важливим аспектом регулювання національної економіки і відіграє подвійну роль: по-перше, економічне зростання створює сприятливі умови для поліпшення життя людей, а по-друге, соціальна політика стає фактором економічного зростання та інституційного регулювання економіки. Весь комплекс соціально-економічних заходів відбувається під контролем держави, в її соціальній та економічній політиці, спрямованих на захист населення від безробіття, інфляції, знецінення особистих заощаджень, утримання непрацездатних і не забезпечених громадян.

G. Kazarian

INTERACTION OF THE CATEGORY FIELD OF THEORIES OF INSTITUTIONAL REGULATION AND SOCIO-ECONOMIC PROVISION

Summary

Modern institutional regulation is directed at the growth of the welfare of the nation on the basis of accelerated development of the socio-economic sphere, the active influence of social factors on the increase of the efficiency of national production. It is an important aspect of regulating the national economy and plays a dual role: first, economic growth creates favorable conditions for improving people's lives, and secondly, social policy becomes a factor in economic growth and institutional regulation of the economy. It is an important aspect of regulating the national economy and plays a dual role: first, economic growth creates favorable conditions for improving people's lives, and secondly, social policy becomes a factor in economic growth and institutional regulation of the economy. The whole complex of socio-economic measures is under the control of the state, in its social and economic policies aimed at protecting the population from unemployment, inflation, depreciation of personal savings, the maintenance of incapacitated and unprotected citizens.

№ 17 2018, стор. 22 - 25

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 281

Відомості про авторів

Г. Г. Казарян

к. е. н., директор Асоціації "Всеукраїнська спілка протезно-ортопедичних підприємств "Ортонет"

G. Kazarian

Candidate of Economic Sciences, Director of the Association "All-Ukrainian Union of Prosthetic and Orthopedic Enterprises" Ortonet"

Як цитувати статтю

Казарян Г. Г. Взаємозв'язок категоріального поля теорій інституційного регулювання та соціально-економічного забезпечення. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 17. С. 22–25.

Kazarian, G. (2018), “Interaction of the category field of theories of institutional regulation and socio-economic provision”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 22–25.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.