EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАХУВАННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ СЛУЖБИ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ ЯК НОВИЙ РІВЕНЬ МЕНЕДЖМЕНТУ
Т. О. Ніколайчук

Назад

УДК: 3.087.044-057.34

Т. О. Ніколайчук

СТРАХУВАННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ СЛУЖБИ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ ЯК НОВИЙ РІВЕНЬ МЕНЕДЖМЕНТУ

Анотація

Усі сфери життєдіяльності людини супроводжуються певними ризиками, особливо це стосується трудових відносин, оскільки чимало видів трудової діяльності носить небезпечний для здоров'я та життя людини характер. На сьогоднішній день страхування є одним з найефективніших методів захисту інтересів та прав співробітників у разі настання несприятливих для їхнього здоров'я або, навіть життя, наслідків. Існує чимало категорій працівників, обов'язкове страхування яких передбачено чинним законодавством, а механізм запровадження обов'язкових видів страхування, порядок та правила його проведення, форми типового договору та розрахунків установлює Кабінет Міністрів України. Роль держави в страхових відносин полягає в забезпеченні належного та оптимального механізму їхнього регулювання для конкретної сфери народного господарства.
Розбудовуючи правові демократичні засади громадянського суспільства, держава намагається всебічно поєднувати політику економічних, державно- стратегічних реформ з активною соціальною політикою, перенесенням основних її акцентів насамперед на частину населення, яке працює та сплачує податки. Проблеми розвитку сучасного суспільства пов'язані із погіршенням стану довкілля, поглибленням соціальної нерівності, збереженням значних ризиків бідності, соціальними та військовими конфліктами, поширенням тероризму тощо, що вимагає об'єднання зусиль усього суспільства.
Як зазначає, Б. Буркинський, що саме держава займає пріоритетне місце під час висування загальнонаціональних цілей, вона є ініціатором "національної політики", яка здійснюється в суспільних інтересах. Повинен мати місце безпосередній вплив держави на всіх процеси соціалізації суспільства та народного господарства [1, с. 136].
Від ефективної соціально-трудової політики, покликаної якісно забезпечити потреби людей на рівні сучасних життєвих стандартів, мінімізувати матеріальні та соціальні ризики, пов'язані із закономірностями господарської системи, залежить ставлення населення до якості виконуваних робіт, до трудового колективу, до суспільства та влади в цілому.
На сьогоднішній день існує низка проблем пов'язаних з системою страхування з боку держави, загальнообов'язкове соціальне страхування не виконує свою функцію належним чином, листки непрацездатності та гарне медичне обслуговування стали розкішшю для багатьох працівників нашої держави незалежно до сфери господарювання.
Крім того чимало професій несуть безпосередні ризики для життя та здоров'я людей, тому потребують зовсім іншого рівня страхових інститутів. Для повноцінного розвитку соціально-трудових інститутів в умовах ринкових перетворень, саме добровільне особисте страхування є найважливішою складовою соціального пакета для найманих працівників. Однак однією з важливих проблем є оцінка ймовірних несприятливих наслідків тих чи інших рішень для економічної, політичної, соціальної, екологічної стійкості [1,с. 131].
Головною метою особистого страхування є надання страхового захисту фізичним особам (окремим громадянам, членам їх сімей), а також працівникам підприємств за рахунок роботодавця у разі настання несприятливих подій для їхнього життя і здоров'я. Однак на сьогодні до прийняття відповідного закону про обов'язкове медичне страхування в Україні зазначений вид страхування може бути лише як добровільний незалежно від професії або посади працівника.

T. Nikolaychuk

THE INSURANCE OF THE NATURE RESERVE FUND'S PROTECTION OFFICIALS AS A NEW LEVEL OF MANAGEMENT

Summary

All spheres of human life are accompanied by certain risks, especially in the labor relations' field, since many labor activity' types are dangerous for person's health and life. Today,the insurance is one of the most effective methods of protecting the employees's interests and rights. There are many workers' categories whose compulsory insurance is provided by the current legislation, and the Cabinet of Ministers of Ukraine establishes the mechanism for the introduction of insurance' mandatory types, the procedure and rules for its implementation, the standard contract and calculations' form.That's why the market transformations in the country's economy caused the need to revise the labor relations institute from the economic development point of view.
Nowadays, there are a number of problems associated with the state insurance system, the compulsory social insurance does not function properly, the disability sheets and good medical care have become a luxury for many employees of our state, the management's sphere regardless. In addition, many professions carry immediate risks to people's lives and health, and therefore require a completely different level of insurance institutions. For a full-fledged development of market transformations and socio-labor institutions, the insurance is the most important component of the hired workers' social package.
Aim and tasks. The aim of the article is represented the main tendencies and realities the insurance role in labor relations and is analyzed the optimal mechanism for their regulation in such specific sphere of the national economy as natural reserved fund. In addition, many professions carry immediate risks to people's lives and health, and therefore require a completely different level of insurance institutions.
Research results. In this article we have reviewed the implementation preconditions of using the labor insurance in natural reserved fund' sphere. From an effective social and labor policy is designed to provide people with the life's quality at the modern living standards' level , minimize the material and social risks associated with the economic system's laws, the population's attitude to the performed work quality, the labor collective, society and government in general. The main personal insurance' objective is to provide insurance protection to individuals (individual citizens, members of their families), as well as enterprises' employees in the adverse events for their life and health. However, today, before the relevant law adoption on compulsory health insurance in Ukraine, the specified insurance type can be only voluntary, regardless of the employee's profession or position.
Conclusions. The Ukrainian development' insurance stimulating requires an integrated approach to addressing this issue, taking into account economic, legal and social factors. Nowadays, the current legislation regulating the procedure for compulsory insurance contains a number of gaps, a number of issues concerning the specifics of "sectoral" insurance is absent at all. Due to the normative regulation's imperfection of the nature reserve fund officials' insurance, there is no possibility of allocating funds, both from the Ukrainian State Budget and from other sources not prohibited by law. Therefore, the financing mechanism is one of the most important problems in implementing not only insurance provisions, but also a number of other urgent issues. At present, it is necessary to create a fully-fledged regulatory framework for compulsory state personal insurance, adopting appropriate by-laws, which would legislatively define the insurance' particulars in accordance with the industry's requirements, the cooperation's conditions with insurers, their liability and reliability criteria, the calculating insurance rates' procedure etc.

№ 17 2018, стор. 38 - 44

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 256

Відомості про авторів

Т. О. Ніколайчук

аспірант, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАНУ

T. Nikolaychuk

postgraduate, Institute of Market Problems and Economic-Ecological Researches of the National Academy of Science of Ukraine

Як цитувати статтю

Ніколайчук Т. О. Страхування посадових осіб служби державної охорони природно-заповідного фонду України як новий рівень менеджменту. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 17. С. 38–44.

Nikolaychuk, T. (2018), “The insurance of the nature reserve fund's protection officials as a new level of management”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 38–44.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.