EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПЕРЕРОБНИХ ЛАНОК ЛІСОВОГО СЕКТОРУ РЕГІОНУ: ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АСПЕКТ
В. Ф. Рошкевич

Назад

УДК: 332.142.4

В. Ф. Рошкевич

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПЕРЕРОБНИХ ЛАНОК ЛІСОВОГО СЕКТОРУ РЕГІОНУ: ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АСПЕКТ

Анотація

Обгрунтовано, що розширене відтворення ресурсно-виробничого потенціалу переробних ланок лісового сектору лісозабезпечених регіонів стане можливим за умови формування сучасного інструментарію фінансово-економічного регулювання процесів виробництва виробів з деревини, який закладе необхідні стимули для виготовлення продукції з високою доданою вартістю. Встановлено, що в динаміці капітальних інвестицій у виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічну діяльність не спостерігається позитивних проривних зрушень через недосконалість існуючого механізму фінансово-економічного регулювання розвитку переробних ланок лісового сектора. Виявлено, що відсутність сприятливого інституціонального підгрунтя здійснення інвестиційного процесу призводить до відтоку прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) із сфери переробки деревини. Встановлено, що магістральним напрямом формування сучасного інструментарію фінансово-економічного регулювання розвитку переробних ланок лісового сектору лісозабезпечених регіонів має бути інституціоналізація додаткових методів фіскального стимулювання збільшення обсягів виробництва продукції на основі поглибленої переробки деревини та форм фінансово-кредитного забезпечення реалізації проектів модернізації і реконструкції виробничо-технічної бази деревообробних підрозділів лісогосподарських підприємств та суб'єктів приватного деревообробного підприємництва.

V. Roshkevych

FINANCIAL AND ECONOMIC REGULATION OF DEVELOPMENT OF PROCESSING UNITS OF THE FOREST SECTOR IN THE REGION: INVESTMENT ASPECT

Summary

It is proved that the expanded reproduction of the resource and production potential of the processing units of the forest sector of the regions provided with forests will be possible under the condition of the formation of modern tools of financial and economic regulation of the processes of production of wood products, which will provide the necessary incentives for the manufacture of products with high added value. It is established that in the dynamics of capital investments in the manufacture of wood products, paper production and printing activities there are no positive breakthrough shifts for the imperfections of the existing mechanism of financial and economic regulation of the development of processing units of the forest sector. It is revealed that the lack of a favourable institutional framework for the implementation of the investment process leads to the outflow of foreign direct investment (equity) from the processing of wood sphere. It is established that the main direction of the formation of modern tools of financial and economic regulation of development of processing units of the forest sector of regions provided with forests should be the institutionalization of additional methods of fiscal stimulus increase the production of products based on deep processing of wood and forms of financial and credit support of projects of modernization and reconstruction of production and technical base of wood processing units of forest enterprises and woodworking subjects of private entrepreneurship.

№ 17 2018, стор. 45 - 51

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 432

Відомості про авторів

В. Ф. Рошкевич

аспірант, Науково-дослідний фінансовий інститут Державної навчально-наукової установи "Академія фінансового управління", Київ

V. Roshkevych

Postgraduate student, Science and Research Institute of the National Academic Institution "Academy of Financial Management", Kyiv

Як цитувати статтю

Рошкевич В. Ф. Фінансово-економічне регулювання розвитку переробних ланок лісового сектору регіону: інвестиційний аспект. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 17. С. 45–51.

Roshkevych, V. (2018), “Financial and economic regulation of development of processing units of the forest sector in the region: investment aspect”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 45–51.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.