EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВИРОБНИКІВ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ
А. В. Ліщенко

Назад

УДК: 658.1

А. В. Ліщенко

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВИРОБНИКІВ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Анотація

Метою статті є розгляд теоретичних та методологічних положень з питань забезпечення економічної безпеки молокопереробних підприємств. Дослідження їх сутності та категорійного апарату. Вивчення основних позицій науковців, щодо розуміння економічної безпеки підприємства. Проведення системного аналізу даного поняття та визначення основних його структурних елементів. На основі закордонного досвіду, здійснення порівняння західних та вітчизняних підходів щодо забезпечення економічної безпеки молокопереробних підприємств, дослідження ризиків та їх впливу на отримання прибутку підприємства. Формування практичних рекомендацій для керівників підприємств вітчизняного молокопереробного сектору економіки на основі світового досвіду.
У процесі дослідження використовувались різні наукові методики, зокрема: літературний аналіз; дослідження фінансових показників підприємств "Нестле" та "Данон", які є лідерами Європейського ринку молочних продуктів; метод наукової індукції та дедукції, контент аналіз висловлювань у соціальних мережах та ін.
У результаті визначено відмінність в західних та вітчизняних моделях забезпечення економічної безпеки, що виражена у наявності потужної аналітичної бази серед багатьох західних підприємств, яка слугує інструментом для попередження загроз та ризиків. Встановлено відсутність в нашій країні стандартизованих підходів до оцінки рівня економічної безпеки молокопереробних підприємств, а також відсутність єдиної методології прогнозування та аналізу ризиків у цій сфері. Виявлено, що серед найголовніших потреб для покращення стану захищеності вітчизняних молокопереробних підприємств є потреба у фахівцях з аналізу даних, зокрема машинного навчання, аналізу надвеликих даних, з математики, статистики та розробників відповідного програмного забезпечення.
Наукова новизна статті представлена авторським підходом до вдосконалення парадигми з забезпечення економічної безпеки шляхом наголошення на попередженні загроз та ризиків, замість ліквідації їх наслідників.
Практичне значення статті полягає у формуванні рекомендацій щодо організації економічної безпеки вітчизняних молокопереробних підприємств відповідно до міжнародних стандартів

A. Lischenko

WORLD EXPERIENCE OF PROVIDING ECONOMIC SECURITY OF MANUFACTURERS OF DAIRY PRODUCTION

Summary

The purpose of this article is to consider the theoretical and methodological provisions on ensuring the economic safety of dairy processing enterprises. Investigation of their essence and categorical apparatus. Study of the main positions of scientists in understanding the economic security of the enterprise. Conduct a systematic analysis of this concept and identify its main structural elements. On the basis of foreign experience, a comparison of Western and domestic approaches to ensure the economic safety of dairy processing enterprises, the study of risks and their impact on the profit of the enterprise. Formation of practical recommendations for managers of enterprises of the domestic dairy sector of the economy based on world experience.
In the course of the research various scientific methods were used, in particular: literary analysis; research of financial indicators of enterprises "Nestle" and "Danone", which are leaders of the European market of dairy products; method of scientific induction and deduction, content analysis of statements in social networks, etc.
As a result, the difference in Western and domestic models of economic security is determined, which is expressed in the presence of a powerful analytical base among many Western enterprises, which serves as a tool for the prevention of threats and risks. The absence of standardized approaches to assessing the level of economic security of milk processing enterprises in our country, as well as the lack of a common methodology for prediction and risk analysis in this area, was established. It is revealed that among the most important needs for improvement of the state of protection of domestic dairy enterprises there is a need for specialists in data analysis, in particular machine learning, analysis of super-large data, mathematics, statistics and software developers.
The scientific novelty of this article is presented by the author's approach to improving the paradigm of ensuring economic security by emphasizing on the prevention of threats and risks, instead of eliminating their heirs.
The practical significance of the paper is to formulate recommendations on the organization of economic security of domestic milk processing enterprises in accordance with international standards.

№ 17 2018, стор. 55 - 60

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 514

Відомості про авторів

А. В. Ліщенко

аспірант, Міжрегіональна академія управління персоналом

A. Lischenko

postgraduate, Interregional Academy of Personnel Management

Як цитувати статтю

Ліщенко А. В. Світовий досвід забезпечення економічної безпеки виробників молочної продукції. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 17. С. 55–60.

Lischenko, A. (2018), “World experience of providing economic security of manufacturers of dairy production”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 55–60.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.