EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
О. В. Васільцова

Назад

УДК: 664.61: 67.08

О. В. Васільцова

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Анотація

Статтю присвячено дослідженню екологічних впливів хлібопекарських підприємств на довкілля. Розглянуто сучасні методи оцінки впливу шкідливих речовин хлібопекарських підприємств на екосистеми. Визначено сутність і структуру комплексного індексу для оцінки негативних впливів підприємств хлібопекарської галузі на довкілля, а також порядок розрахунку складових компонентів цього індексу. Застосування комплексного індексу екологічного впливу дасть змогу виявляти найсуттєвіші екологічні загрози та ризики конкретного виробництва та оцінити ефективність використання сировини. Запропоновано систему заходів з оптимального використання природних ресурсів та мінімізації шкоди навколишньому природному середовищу. Обгрунтовано практичні рекомендації щодо зміни структури капіталовкладень на заходи з охорони довкілля від забруднень хлібопекарських підприємств. Обгрунтовано системи природоохоронних заходів, зокрема запобігання забрудненням довкіллю, що можуть спричиняти хлібопекарські підприємства.

O. Vasiltsova

ENVIRONMENTAL ASPECTS OF FUNCTIONING OF BAKERY ENTERPRISES OF UKRAINE

Summary

The article is devoted to the study of ecological impacts of bakery enterprises on the environment. Modern methods for estimating the influence of harmful substances of bakery enterprises on ecosystems are considered. The essence and structure of the complex index for assessing the negative environmental impacts of the bakery industry, as well as the calculation procedure for the constituent components of this index, is determined. The application of a comprehensive index of environmental impact will identify significant environmental threats and risks of a particular production and assess the efficiency of the use of raw materials. A system of measures is proposed for the optimal use of natural resources and minimization of damage to the environment. Practical recommendations on changing the structure of investments for environmental protection measures from pollution of bakery enterprises are substantiated. The system of environmental measures, in particular prevention of environmental pollution, which can be developed by baking enterprises, is justified.

№ 17 2018, стор. 61 - 66

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 510

Відомості про авторів

О. В. Васільцова

науковий співробітник лабораторії екологічного менеджменту, Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

O. Vasiltsova

Researcher of the Laboratory of Environmental Management, Institute of Agroecology and Natural Resources of NAAS, Kyiv

Як цитувати статтю

Васільцова О. В. Екологічні аспекти функціонування хлібопекарських підприємств України. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 17. С. 61–66.

Vasiltsova, O. (2018), “Environmental aspects of functioning of bakery enterprises of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 61–66.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.