EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ ЯК ОДИН З ЕЛЕМЕНТІВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО ПОСТУПУ УКРАЇНИ
І. М. Клименко

Назад

УДК: 351:304

І. М. Клименко

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ ЯК ОДИН З ЕЛЕМЕНТІВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО ПОСТУПУ УКРАЇНИ

Анотація

У статті розглянуто інститут соціальної відповідальності бізнесу у контексті вироблення ефективної публічної політики. Проведено еволюційний аналіз досліджень та сучасні тенденції розвитку соціальної відповідальності бізнесу в Україні та Європейському співтоваристві. Розглянуто базові принципи СВБ та їх влив на довгострокову стратегію розвитку організації, відповідність її діяльності правовим та етичним нормам, прийнятим у суспільстві, прозорість, підзвітність та узгодженість із цілями сталого розвитку суспільства. Доведено, що соціальна відповідальність бізнесу є важливою складовою процесу розвитку громадянського суспільства, а також необхідною умовою існування ефективної системи публічної політики. Доведено взаємозалежність при прийнятті рішень у трикутнику "влада — суспільство — соціально відповідальний бізнес" та необхідність формування стійкого інституту соціальної відповідальності бізнесу в Україні як чинника сталого розвитку, підвищення конкурентоздатності держави, сприйняття України як рівноцінного та бажаного актора у Європейській та світовій спільноті.

I. Klymenko

SOCIAL RESPONSIBILITY OF THE BUSINESS AS ONE OF THE ELEMENTS OF THE EUROPEAN INTEGRATION OF UKRAINE

Summary

The article considers the institute of social responsibility of business in the context of developing effective public policy. An evolutionary analysis of research and current trends in the development of corporate social responsibility in Ukraine and the European Community has been conducted. The basic principles of CSR and their influence on the long-term strategy of organization development, compliance of its activity with the legal and ethical standards accepted in society, transparency, accountability and consistency with the goals of sustainable development of the society are considered. It is proved that social responsibility of the business is an important part of the development process of civil society, as well as a necessary condition for the existence of an effective system of public policy. The interdependence in making decisions in the triangle "power — society — socially responsible business" are proved and the necessity of formation of a stable institute of social responsibility of business in Ukraine as a factor of sustainable development, increase of competitiveness of the state, perception of Ukraine as equal and desirable actor in the European and world community are proved.

№ 17 2018, стор. 91 - 96

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 436

Відомості про авторів

І. М. Клименко

аспірант кафедри публічної політики та політичної аналітики, Національна академія державного управління при Президентові України

I. Klymenko

post-graduate student of the Department of Public Policy and Political Analysis of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Клименко І. М. Соціальна відповідальність бізнесу як один з елементів євроінтеграційного поступу України. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 17. С. 91–96.

Klymenko, I. (2018), “Social responsibility of the business as one of the elements of the european integration of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 91–96.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.