EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРІВ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ'Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО СУПРОВОДУ СІМЕЙ (ОСІБ), ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ
М. М. Любецька

Назад

УДК: 351.86

М. М. Любецька

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРІВ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ'Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО СУПРОВОДУ СІМЕЙ (ОСІБ), ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ

Анотація

У статті розглянуто аналіз діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах. Зазначено, що в умовах реформування системи державного управління та соціального захисту населення, особливої уваги набуває питання організації та аналізу соціальної роботи із сім'ями (особами), які перебувають у складних життєвих обставинах, виявлення, надання соціальних послуг та соціального супроводу таким сім'ям (особам), що здійснюється центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді разом із суб'єктами, що надають соціальні послуги, та суб'єктами соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю. Установлено, що ефективність діяльністі центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, залежить від правильного вибору комплексу заходів, що передбачає оцінку потреб, визначення шляхів вирішення основних проблем, регулярні зустрічі чи відвідування отримувача послуги з метою моніторингу виконання поставлених завдань, сприяння в отриманні інших послуг, допомогу в усвідомленні значення дій та/або розвиток вміння керувати ними, навчання та розвиток навичок, спрямованих на подолання чи мінімізацію складних життєвих обставин. Наголошено, що змiни у суспiльствi змушують вести пошуки нових форм та методів надання комплексної індивідуальної соціальної допомоги сім'ям (особам), залежно від індивідуальних потреб і ресурсів. Доведено, що питання органiзацiї діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, займає стратегічно важливе значення для забезпечення якості та підвищення ефективності надання соціальних послуг, зокрема здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах.

М. Liubetska

ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF SOCIAL SERVICES FOR FAMILY, CHILDREN AND YOUTH FOR THE IMPLEMENTATION OF THE SOCIAL SUPPLY OF FAMILIES (PERSONS) WHICH ARE EXPERIENCED IN COMPLEX LIVING ENVIRONMENTS

Summary

The article deals with the analysis of the activities of social service centers for families, children and youth on the implementation of social support for families (individuals) who are in difficult living conditions. It is noted that in conditions of reforming the system of public administration and social protection of the population, the issue of organizing and analyzing social work with families (individuals) who are in difficult living conditions, the identification, provision of social services and social support to such families becomes a matter of particular concern. (persons) carried out by social service centers for families, children and youth, along with social service providers and social work subjects with families, children and youth. It has been established that the effectiveness of the activities of centers for social services for families, children and youth on the implementation of social support for families (individuals) in difficult living conditions depends on the correct choice of a set of measures that includes assessment of needs, identification of ways to solve major problems, regular meetings or visits by the recipient to monitor the performance of tasks, assistance in obtaining other services, assistance in understanding the value of the actions and / or development of the ability to manage them, trainees and development of skills aimed at overcoming or minimizing difficult life situations. It is stressed that changes in the society are forcing to search for new forms and methods of providing comprehensive individual social assistance to families (individuals), depending on individual needs and resources. It is proved that the issue of the organization of activities of social service centers for families, children and youth is of strategic importance for ensuring the quality and efficiency of providing social services, in particular, social support for families (individuals) in difficult living conditions.

№ 17 2018, стор. 102 - 108

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 760

Відомості про авторів

М. М. Любецька

здобувач, Хмельницький університет управління та права

М. Liubetska

Candidate for a degree of Khmelnytskyi university of management and law

Як цитувати статтю

Любецька М. М. Аналіз діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 17. С. 102–108.

Liubetska, М. (2018), “Analysis of the activities of social services for family, children and youth for the implementation of the social supply of families (persons) which are experienced in complex living environments”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 102–108.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.