EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ПРОТИДІЇ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ТЕРОРИЗМУ В УКРАЇНІ В ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНІЙ СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОГО РЕАГУВАННЯ
О. І. Жайворонок

Назад

УДК: 351.86:659.3/.4:004.738.5]:005.334(477)

О. І. Жайворонок

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ПРОТИДІЇ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ТЕРОРИЗМУ В УКРАЇНІ В ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНІЙ СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОГО РЕАГУВАННЯ

Анотація

У статті, з урахуванням чинного вітчизняного законодавства, здійснено аналіз існуючих державних інституцій, що формують систему антикризового реагування в Україні (суб'єктів антикризового реагування), виявлено взаємозв'язок між виникненням кризових явищ у державі та неефективністю дії інформаційних механізмів публічного управління, між глобальним та національним рівнем прояву терористичних загроз (у тому числі загроз інформаційного тероризму), запропоновано можливі напрями вдосконалення вітчизняного державного механізму протидії інформаційному тероризму як складової загальнодержавної системи реагування на кризові ситуації.
Поміж інших, висловлено думку про необхідність створення моделі ефективної управлінської ланки держави, яка зможе керувати наявними ресурсами сил і засобів суб'єктів антикризового реагування під час виникнення будь-яких кризових ситуацій (довготривалих, системних, екстремально-часових) для надання керівництву держави необхідних варіантів антикризового реагування.

O. Zhaivoronok

IMPROVING THE MECHANISM OF COUNTERACTION TO INFORMATION TERRORISM IN UKRAINE IN THE GENERAL SYSTEM OF ANTI-CRISIS REACTION

Summary

In the article, taking into account the current domestic legislation, the analysis of existing state institutions that form the system of crisis response in Ukraine (subjects of the crisis response), the relationship between the emergence of crisis phenomena in the state and the ineffectiveness of the information mechanisms of public administration, between the global and the national level of manifestation of terrorist threats (including threats of information terrorism), possible directions of improvement of the domestic state counter-mechanism information terrorism as an integral part of the nationwide crisis response system.
Among others, the opinion was expressed on the necessity of creating an effective management model of the state that would be able to manage the available resources of the forces and means of the subjects of the crisis response during the occurrence of any crisis situations (long-term, systemic, extreme-time) to provide the government with the necessary options crisis response.

№ 17 2018, стор. 113 - 119

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 446

Відомості про авторів

О. І. Жайворонок

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

O. Zhaivoronok

post-graduate student of the Department of Globalistics, European Integration and National Security Management of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Жайворонок О. І. Вдосконалення механізму протидії інформаційному тероризму в Україні в загальнодержавній системі антикризового реагування. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 17. С. 113–119.

Zhaivoronok, O. (2018), “Improving the mechanism of counteraction to information terrorism in Ukraine in the general system of anti-crisis reaction”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 113–119.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.