EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІНСЬКИЙ ВИМІР СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ В ОСВІТІ
М. М. Хитько

Назад

УДК: 352.621.791

М. М. Хитько

УПРАВЛІНСЬКИЙ ВИМІР СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ В ОСВІТІ

Анотація

Стратегічне планування виникає як функція стратегічного управління боку органів державної влади щодо суспільства та його окремих сфер і підсистем. Стратегізація управління освітою, що здійснюється на основі застосування в державній освітній політиці стратегічного управління та планування як пріоритетних управлінський інструментів, виступає в якості ефективного засобу здійснення освітніх реформ в умовах кризових процесів. Інноваційні зміни визначають і характер самого стратегічного управління та планування в освітній царині. Воно є дуже багатогранним і може характеризуватися у різних вимірах як більш чи менш чітко організований безперервний процес формулювання цілей і інструментарію розвитку освітньої галузі. У освіті стратегічне планування в умовах модернізаційних процесів виступає як одна з пріоритетних функцій державного управління галуззю, оскільки саме у його межах визначаються механізми та умови їх використання з метою реалізації освітньої державної політики. Слід розглядати стратегічне планування не просто як управлінську функцію, а як систему інститутів, механізмів та інструментів державного управління, що лежить в основі визначення напрямів діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування на досягнення найбільш важливих цілей освітнього розвитку в сукупності з процесом його ресурсного забезпечення.

M. Khitko

MANAGEMENT DIMENSION OF STRATEGIC PLANNING IN EDUCATION

Summary

Strategic planning arises as a function of the strategic management of the public authorities in relation to society and its individual spheres and subsystems. Strategic management of education, implemented on the basis of the use of strategic management and planning as the priority management tools in the state educational policy, acts as an effective means of implementing educational reforms in the context of crisis processes. Innovative changes also determine the nature of the strategic management and planning in the educational realm. It is very versatile and can be characterized in various dimensions as a more or less clearly organized continuous process of formulating goals and tools for the development of the educational sector. In education, strategic planning in the conditions of modernization processes acts as one of the priority functions of state management of the industry, since it is within its boundaries that determine the mechanisms and conditions for their use for the purpose of implementing educational state policy. Strategic planning should be considered not just as a managerial function, but as a system of institutions, mechanisms and tools of state governance that underlies the definition of the directions of activity of public authorities and local governments for achieving the most important goals of educational development in combination with the process of its resource provision.

№ 17 2018, стор. 124 - 129

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 194

Відомості про авторів

М. М. Хитько

старший викладач кафедри публічного управління та права, Дніпровська академія неперервної освіти, м. Дніпро

M. Khitko

Senior Lecturer of the Department of Public Administration and Law of the Dnipro Academy of Continuing Education, Dnipro

Як цитувати статтю

Хитько М. М. Управлінський вимір стратегічного планування в освіті . Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 17. С. 124–129.

Khitko, M. (2018), “Management dimension of strategic planning in education”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 124–129.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.