EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОЦЕС ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: НІМЕЦЬКИЙ ДОСВІД В УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЯХ
О. М. Колодій

Назад

УДК: 351

О. М. Колодій

ПРОЦЕС ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: НІМЕЦЬКИЙ ДОСВІД В УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЯХ

Анотація

У статті досліджено історію проведення децентралізації в Федеративній Республіці Німеччина. З метою виявлення проблемних аспектів при проведенні децентралізації влади, визначено її специфіку здійснення. На основі зарубіжного досвіду узагальнено позитивні та негативні сторони здійснення децентралізації, а також проаналізовано шляхи адміністрування впровадження реформи з державної децентралізації в Україні.
Автор стверджує, що на сьогоднішній день децентралізація необхідна для формування ефективної влади, інакше неможливо реалізувати потужність та людський потенціал України для досягнення належного рівня якості життя її громадян, але децентралізація влади має бути спрямована на розв'язання політико-правових проблем місцевого самоврядування за рахунок розширення повноважень та фінансових можливостей територіальних громад, їхніх представницьких органів із перетворенням місцевого самоврядування на фінансово спроможний, ефективний та відповідальний інститут публічної влади.
У межах статті встановлено, що внаслідок децентралізації влади місцеві громади отримали можливість самостійно вирішувати переважну більшість своїх справ та проблем і надавати громадянам, які проживають на території громади, якісні публічні послуги.

O. Kolodii

THE PROCESS OF DECENTRALIZATION: GERMAN EXPERIENCE IN UKRAINIAN REALITIES

Summary

The article studies the history of decentralization in the Federal Republic of Germany. In order to analyze problem aspects in the process of decentralization of authority, it was determined by its specific implementation. On the basis of foreign experience, the positive and negative sides have generalized the implementation of decentralization, as well as the ways of implementing the decentralization reform in Ukraine.
The author argues that decentralization is necessary for the formation of effective power today, otherwise it is impossible to realize the capacity and human potential of Ukraine to achieve the appropriate level of quality of life of its citizens, but the decentralization of power should be aimed at solving the political and legal problems of local self-government by expanding the powers and financial capacities of territorial communities and their representative bodies to transform local self-government into a financially capable, efficient and responsible institution of public authority.
Within the article it is established that due to the decentralization of power, local communities were able to independently solve the vast majority of their affairs and problems and provide high quality public services to citizens living in the community.

№ 17 2018, стор. 130 - 134

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 659

Відомості про авторів

О. М. Колодій

магістр Національної академії державного управління при Президентові України, аспірант Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

O. Kolodii

magister National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, graduate student of the Ukrainian State Employment Service Training Institute

Як цитувати статтю

Колодій О. М. Процес децентралізації: німецький досвід в українських реаліях. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 17. С. 130–134.

Kolodii, O. (2018), “The process of decentralization: german experience in ukrainian realities”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 130–134.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.