EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІННОВАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ
А. А. Антохов

Назад

УДК: [330.341.1: 008.2]: 303.68 (477.8)

А. А. Антохов

ІННОВАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ

Анотація

Сучасна економічна ситуація на світовому ринку вимагає формування принципово нової концепції розвитку бізнесу, яка повинна бути заснована на інноваційному соціально-орієнтованому типі економічного розвитку. У статті сформульована концепція формування стратегії розвитку соціально-відповідального бізнесу, виділені етапи, структуровані принципи і закономірності інноваційних стратегій соціально відповідального бізнесу. Визначено та виокремлено соціальна природа соціальних інновацій та їхній вплив на бізнес. Доведено, що соціальні інновації можуть виступати механізмом просування процесу накопичення соціального капіталу організації і складових його капіталу довіри, суспільного визнання, знайомства та інших реальних або потенційних соціальних ресурсів бізнесу. Побудовано інноваційну модель сталого розвитку компанії, на основі якої досліджено взаємозв'язок інноваційної концепції соціальної відповідільності, сталого розвитку компанії та корпоративної стійкості. Виокремленоі Основні етапи інноваційної стратегії соціальної відповідальності бізнесу. Вказано, що концепція формування інноваційної стратегії соціально відповідального бізнесу передбачає наявність шести концептуальних складових, з'єднання яких слід розглядати як взаємопоєднання, взаємодоповнення і взаємозалежність цих складових.

A. Antohov

INNOVATIVE INSTITUTIONAL STRATEGY OF SOCIAL AND SECURITY INDIVIDUAL BISNES

Summary

The current economic situation in the world market requires the formation of a fundamentally new concept of business development, which should be based on an innovative socially-oriented type of economic development. The article formulates the concept of forming a strategy for the development of socially responsible business, identified stages, structured principles and patterns of innovative strategies for socially responsible business. The social nature of social innovation and its impact on business are identified and isolated. It is proved that social innovations can act as a mechanism for promoting the process of accumulation of social capital of an organization and its constituent capital of trust, public recognition, acquaintance and other real or potential social resources of business. The innovative model of sustainable development of the company was constructed on the basis of which the relationship between the innovative concept of social integrity, sustainable development of the company and corporate sustainability was investigated. The main stages of the innovative strategy of corporate social responsibility are outlined. It is stated that the concept of forming an innovative strategy for socially responsible business involves the presence of six conceptual components, the connections of which should be regarded as interconnection, complementarity and interdependence of these components.

№ 18 2018, стор. 5 - 10

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2018-09-27

Кількість переглядів: 537

Відомості про авторів

А. А. Антохов

д. е. н., доцент, доцент кафедри еокномічної теорії, менеджменту і адміністрування, Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, м. Чернівці

A. Antohov

doctor of economics, associate professor, associate professor of the department of economic theory, management and administration, Chernivtsi national university named after Yu. Fedkovich

Як цитувати статтю

Антохов А. А. Інноваційні стратегії соціальної відповідальності бізнесу. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 18. С. 5–10.

Antohov, A. (2018), “Innovative institutional strategy of social and security individual bisnes”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 5–10.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.