EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПІДХОДИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РИНКОВОЇ РІВНОВАГИ НА ВІТЧИЗНЯНОМУ АГРАРНОМУ РИНКУ
Л. С. Селіверстова

Назад

УДК: 338.435:339.3(477)

Л. С. Селіверстова

ПІДХОДИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РИНКОВОЇ РІВНОВАГИ НА ВІТЧИЗНЯНОМУ АГРАРНОМУ РИНКУ

Анотація

Ефективне функціонування аграрного ринку базується на його адаптованості до ринкової кон'юнктури, величини попиту та пропозиції. Важливим завданням дослідження кон'юнктури ринку є розробка оперативних управлінських рішень стосовно досягнення ринкової рівноваги. Саме ринкова рівновага виступає лише як особливий випадок стану економіки, для якого характерна власна логіка взаємозв'язку економічних параметрів і специфічний спосіб відновлення стійкого рівноважного стану між наявними у суспільстві засобами і потребами. В статті проаналізовано теоретичні підходи формування ринкової рівноваги. Розглянуто підходи до встановлення ринкової рівноваги у сучасних економічних умовах. Автором виділено особливості функціонування вітчизняного аграрного ринку. Наведено проблемні аспекти ефективного функціонування аграрного ринку. Визначено, що досягнення ринкової рівноваги є одним із важливих питань, що потребує комплексного підходу до розв'язання, важливою складовою якого є механізми регулювання ціноутворення.

L. Seliverstova

APPROACHES TO ENSURING MARKET EQUILIBRIUM IN THE DOMESTIC AGRARIAN MARKET

Summary

The efficient functioning of the agrarian market is based on its adaptability to the market situation, the size of supply and demand. The task of studying market conditions is the development of operational management decisions in order to achieve market equilibrium. It is the market equilibrium that serves only as a special case of the economy state, which is characterized by its own logic of the interconnection of economic parameters and a specific way of restoring a stable equilibrium between the means and needs existing in society. The article analyzes theoretical approaches to the formation of market equilibrium. Approaches to establishing market equilibrium in modern economic conditions are considered. The author highlights the peculiarities of functioning of the domestic agricultural market. Problematic aspects of efficient functioning of the agrarian market are presented. It is determined that achievement of market equilibrium is one of the important issues, which requires an integrated approach to the solution, an important part of which are the mechanisms of regulation of pricing.

№ 18 2018, стор. 11 - 13

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2018-09-27

Кількість переглядів: 534

Відомості про авторів

Л. С. Селіверстова

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

L. Seliverstova

Ph. D., Professor, Professor of Department of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

Як цитувати статтю

Селіверстова Л. С. Підходи до забезпечення ринкової рівноваги на вітчизняному аграрному ринку. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 18. С. 11–13.

Seliverstova, L. (2018), “Approaches to ensuring market equilibrium in the domestic agrarian market”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 11–13.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.